top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

סיכום חודש אפריל בשוק החיסכון הפנסיוני

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף השליש הראשון של השנה ב- 844 מיליארד ₪, לעומת 820 מיליארד ₪ בראשית השנה, ו- 718 מיליארד ₪ בראשית שנת 2017.

לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2017 חל גידול בשיעור של 2.9% בשליש הראשון של 2018. בקרנות פנסיה חדשות (מקיפות וכלליות משלימות) נצברו בתום השליש הראשון של השנה כ- 317 מיליארד ₪, בפוליסות ביטוח נצברו כ- 308 מיליארד ₪ ובקופות גמל לתגמולים כ- 220 מיליארד ₪.

במהלך השליש הראשון של 2018 הופקדו בקרנות פנסיה חדשות מקיפות וכלליות משלימות כ- 12.6 מיליארד ₪ ובניכוי משיכות בהיקף של כ- 2.4 מיליארד ₪ והעברות נטו שליליות בהיקף של כ- 0.3 מיליארד ₪ הייתה צבירה נטו בהיקף של 9.9 מיליארד ₪. בקופות גמל לתגמולים הייתה במהלך השליש הראשון של 2018 צבירה חיובית בהיקף של 1.6 מיליארד ₪ בזכות עודף הפקדות על משיכות בהיקף של כמיליארד ₪ והעברות נטו בהיקף של כ- 600 אלף ₪.

מרביתם של הכספים הפנסיונים בישראל מושקעים בשוק ההון ולכן התשואות אשר משיגים החוסכים תלויות מאוד בתשואות אשר מניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק.

חודש אפריל התאפיין במגמה מעורבת, אך עקב ירידות שערים של מרבית המדדים המובילים בשוק בחודשים פברואר מרץ רשמו חלק גדול מן המדדים ירידות בסיכום השליש הראשון.

מדדי המניות בתל אביב עלו בחודש אפריל כאשר מדד תל אביב 35 רשם עליה בשיעור של 2.02% ובסיכום השליש הראשון של 2018 ירד ב- 2.95%, מדד תל אביב 125 עלה בחודש אפריל ב- 1.33% ובסכום השליש ירד ב- 2.67% ומדד הבנקים עלה בחודש אפריל ב- 1.08% ובסיכום השליש עלה ב-0.28%. לעומת זאת מדד תל אביב 90 ירד בחודש אפריל בשיעור של 1.04% ובסיכום השליש רשם ירידה בשיעור של 2.77%. מדדי אגרות החוב הקונצרניות רשמו בחודש אפריל מגמה מעורבת אך בסיכום השליש הראשון מרביתם רשמו תשואות שליליות. מדד תל בונד 20 עלה בחודש אפריל בשיעור של 0.39% ובסיכום השליש הראשון של השנה רשם ירידה מזערית של 0.02%. מדד תל בונד 60 עלה בחודש אפריל ב – 0.65% ובסיכום השליש הראשון של 2018 עלה ב- 0.27%. מדד בונד שקלי ירד ב- 0.45% בחודש אפריל ובסיכום השליש ירידה של 1.59%. גם מדדי אגרות החוב הממשלתיות רשמו מגמה מעורבת בחודש אפריל ובסיכום השליש הראשון של השנה. מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלה בחודש אפריל באופן מזערי 0.02% ומראשית השנה רשם עליה בשיעור של 0.32%. מדד אגרות החוב הממשלתיות השיקליות ירד ב – 0.74% בחודש אפריל וב – 0.57% בחודשים ינואר עד אפריל 2018. אגרות החוב הממשלתיות השקליות לטווח קצר ירדו בחודש אפריל בשיעור מינימלי של 0.3% אך ככל שהמח"מ ארוך יותר היו הירידות חדות יותר, לטווח 2-5 שנים ירדו ב- 0.54% ולטווח של 5 שנים ומעלה ירדו ב-1.64%.

גם המדדים הבולטים בעולם רשמו בחודש אפריל עליות שערים כאשר בארה"ב מדד הדאו ג'ונס עלה בחודש אפריל בשיעור של 0.25% אך מראשית השנה רשם ירידה מצטברת בשיעור של 2.25%. מדד הנאסדק 100 עלה ב- 0.37% בחודש אפריל אך מראשית השנה רשם עלייה של 3.27% וה- S&P 500 עלה בשיעור של 2.69% בחודש אפריל. הדאקס רשם בחודש מרץ אפריל עלייה מרשימה בשיעור של 4.26% אך מראשית השנה עדיין הניב תשואה שלילית בשיעור של 2.37%, הפוטסי 100 עלה ב- 6.42% באפריל אך בסיכום השליש עדין רושם ירידה בשיעור של 2.32%. וגם היורו סטוקס 600 רשם עלייה של 3.90% בחודש אפריל ובשליש הראשון של 2018 רשם ירידה מצטברת בשיעור של 0.99%.

פורסם לראשונה ב"משאבים"


bottom of page