top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

סיכום חודש מרץ בשוק החיסכון הפנסיוני

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף הרבעון הראשון של השנה ב- 833 מיליארד ₪, לעומת 820 מיליארד ₪ בראשית השנה, ו- 718 מיליארד ₪ בראשית שנת 2017.

לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2017 חל גידול בשיעור של 1.5% ברבעון הראשון של 2018. בקרנות פנסיה חדשות (מקיפות וכלליות משלימות) נצברו בתום הרבעון הראשון של השנה כ-311 מיליארד ₪, בפוליסות ביטוח נצברו כ- 303 מיליארד ₪ ובקופות גמל לתגמולים כ- 219 מיליארד ₪.במהלך הרבעון הראשון של 2018 הופקדו בקרנות פנסיה חדשות מקיפות וכלליות משלימות כ- 9.5 מיליארד ₪ ובניכוי משיכות בהיקף של כ- 1.8 מיליארד ₪ והעברות נטו שליליות בהיקף של כ- 0.4 מיליארד ₪ הייתה צבירה נטו בהיקף של 7.2 מיליארד ₪. בקופות גמל לתגמולים או בשמם החדש קופות גמל לחיסכון, הייתה במהלך הרבעון הראשון של 2018 צבירה חיובית בהיקף של 1.3 מיליארד ₪ בזכות עודף הפקדות על משיכות בהיקף של כמעט מיליארד ₪ והעברות נטו בהיקף של 406 אלף ₪.

מרביתם של הכספים הפנסיונים בישראל מושקעים בשוק ההון ולכן התשואות אשר משיגים החוסכים תלויות מאוד בתשואות אשר מניבים ני"ע הנסחרים בשוק.

חודש מרץ התאפיין בירידות שערים של מרבית המדדים המובילים ובצירוף הירידות שהיו בחודש פברואר רשמו חלק גדול מן המדדים ירידות בסיכום הרבעון הראשון. מדדי המניות בתל אביב ירדו בצורה חדה בחודש מרץ כאשר מדד תל אביב 35 רשם ירידה בשיעור של 4.29% ובסיכום רבעוני ירד ב- 4.87%, מדד תל אביב 125 ירד בחודש מרץ ב- 3.78% ובסכום הרבעון ב- 3.95% ומדד הבנקים ירד בחודש מרץ ב- 0.24% וברבעון ב- 0.79%. מדדי אגרות החוב הקונצרניות התאפיינו בחודש מרץ במגמה מעורבת אך בסיכום הרבעון הראשון מרביתם רשמו תשואות שליליות. מדד תל בונד 20 עלה בחודש מרץ בשיעור של 0.17% אך בסיכום הרבעון ירד בשיעור של 0.41%, מדד תל בונד 60 עלה בחודש מרץ באופן מיזערי, - 0.07% ובסיכום הרבעון ירד ב- 0.39%, מדד בונד שקלי עלה ב- 0.22% בחודש מרץ אך בסיכום ברבעון רשם ירידה של 1.14%. מרבית מדדי אגרות החוב הממשלתיות רשמו עליות קלות בחודש מרץ ובסיכום הרבעון. מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלה בחודש מרץ בשיעור של 0.57% ומראשית השנה רשם עליה בשיעור של 0.3%. מדד אגרות החוב הממשלתיות השיקליות עלה בשיעור של 0.53% בחודש מרץ ובסיכום הרבעון עלה ב- 0.17%. גם המדדים הבולטים בעולם רשמו ירידות כאשר בארה"ב הדאו ג'ונס ירד בחודש מרץ בשיעור של 3.7% ומראשית השנה רשם ירידה מצטברת בשיעור של 2.49%. מדד הנאסדק 100 ירד בחודש מרץ בשיעור של 3.99% וה- S&P 500 ירד בשיעור של 2.69%. הדאקס ירד בחודש מרץ ב-2.73% ומראשית השנה בשיעור של 6.35%, הפוטסי 100 ירד ב- 2.41% במרץ וב- 8.21% ברבעון הראשון וגם היורו סטוקס 600 רשם ירידות של 2.31% ו- 4.7% בחודש מרץ וברבעון הראשון של השנה בהתאמה.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page