top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

הדוח השנתי לעמית בקרן פנסיה מקיפה

בימים אלו מקבלים רבים מאזרחי מדינת ישראל לתיבות הדואר האלקטרוני שלהם דו"ח שנתי על חשבון קרן הפנסיה שלהם.

הדו"ח, במתכונת פשוטה וקריאה יותר, נועד לאפשר לכל אחד לקבל תמונה על הפעילות בחשבונו בקרן הפנסיה. הדו"ח אשר נשלח על ידי כל קרנות הפנסיה אחיד במבנה שלו לאחר שרשות שוק ההון קבעה מבנה ומתכונת אחידים וכך הדו"ח השנתי המקוצר הוא בן עמוד אחד והוא כולל את הדברים החשובים באמת לכל חוסך.

טבלה א. תשלומים צפויים מקרן הפנסיה:

מציגה, על פי הסכומים שנצברו בחשבון החוסך, העמית, בסוף השנה, ב- 31 בדצמבר 2017, את סכומי הקצבה אשר תשלם הקרן בעת אירוע.

"קצבה חודשית צפויה" מבטא את סכום הקצבה הצפוי לעמית החל מגיל הפרישה בהנחה שלא יבצע הפקדות נוספות לחשבון ובהנחת ריבית ברוטו בשיעור 4.26% בקרן הפנסיה המקיפה.

"קצבה חודשית לאלמן/ה / ליתום / להורה נתמך במקרה מוות" מבטא את סכומי הקצבה שתשלם קרן הפנסיה במקרה מות העמית על פי מסלול הביטוח בו חוסך העמית ותקנון קרן הפנסיה. "קצבה חודשית במקרה של נכות מלאה" מבטא את סכום קצבת הנכות שתשלם הקרן לעמית במקרה של נכות מלאה.

את מסלול הביטוח ניתן לשנות על ידי פנייה לקרן הפנסיה ולהתאים את המסלול לצרכי העמית

טבלה ב. תנועות בקרן הפנסיה בשנת 2017:

מציגה סיכום של התנועות בחשבון העמית.

יתרת פתיחה, סכומי הכסף אשר הופקדו בחשבון בשנת 2017, הרווח או ההפסד שנוצרו בעקבות ניהול הכספים בקרן הפנסיה וסכומי דמי הניהול אשר נגבו מן החשבון של העמית.

טבלה ג. אחוז דמי ניהול והוצאות בשנת 2017:

מציגה את שיעור דמי הניהול שנגבו מחשבון העמית בשנה שחלפה, דני ניהול מכל הפקדה שבוצעה לחשבון ודמי ניהול מסך הכספים שנצברו בחשבון.

לצד המידע על דמי הניהול ששילם העמית יש מידע על דמי הניהול הממוצעים בקרן הפנסיה שבה העמית חוסך.

טבלה ד. מסלולי השקעה ותשואות בשנת 2017:

מציגה את מסלולי ההשקעה בהם חסך העמית בשנת 2017 ואת התשואה שהניב בכל מסלול השקעה בו חסך.

טבלה ה. פירוט הפקדות לקרן הפנסיה בשנת 2017:

כוללת מידע מפורט על הסכומים אשר הופקדו במהלך השנה לזכות חשבון העמית בקרן הפנסיה. סכומי ההפקדה בכל מועד תוך הבחנה בין חלק עובד, חלק מעסיק וסכום ההפקדה על חשבון פיצויים במקרה של שכיר.

טבלה זו מאפשרת לכל חוסך לוודא שההפקדות שאמורות להתבצע לחשבונו בקרן הפנסיה אומנם נרשמו בחשבונו כנדרש. כך שכיר יכול לוודא שהסכומים אשר מוצגים בתלוש השכר שלו ככאלה המועברים לקרן הפנסיה אומנם נרשמו לזכותו.

הדוח השנתי לעמית כולל גם שני אישורים למס אשר מפרטים את סכומי ההפקדה על ידי העמית ועל ידי מעסיקו, במקרה של עמית שכיר, תוך הבחנה בין הסכומים אשר יאפשרו לו קבלת קצבה מזכה לבין אלו שיאפשרו לו קבלת קצבה מוכרת.

הכרת המידע הנכלל בדוח תאפשר לכל חוסך לדעת יותר על חסכונותיו שלו ולאפשר לו לקבל החלטות למען עתידו הפנסיוני.

פורסם ב"משאבים עיתון למקבלי החלטות בתחום הניהול ומשאבי האנוש"


bottom of page