top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

הדו"ח השנתי – קופת גמל חיסכון לכל ילד

לאחרונה התקבל, בתיבות הדואר של רבים מאזרחי מדינת ישראל, אלו שבביתם ילדים, הדו"ח השנתי של קופת גמל לחיסכון לכל ילד. כזכור לראשונה בשנת 2017 החל הביטוח הלאומי ביישום של החלטת ממשלת ישראל להפקיד כספים עבור כל ילד שגילו מתחת ל – 18 בתכנית חיסכון. ילדי ישראל, אשר גילם היה מתחת ל -18 במועד כניסת החוק לתוקף, חודש מאי 2015 , זכאים להפקדה חודשית בסך 50 ₪ המבוצעת על ידי הביטוח הלאומי. כל הורה זכאי היה לבחור בראשית שנת 2017 בין ביצוע הפקדות על שם ילדו בתכנית חיסכון בנקאית לבין ביצוע הפקדות בקופת גמל. כל הורה יכול היה לבחור להוסיף לסכום ההפקדה 50 ₪ על חשבון קצבת הילדים המשולמת לו. בהגיע הילד לגיל 18 הוא זכאי להפקדה חד פעמית בסך 500 ₪ ועם הגיעו לגיל 21 ובמקרה ולא משך את הכספים, יזכה למענק נוסף של 500 .₪ הורה אשר ביקש שההפקדות יבוצעו לקופת הגמל יכול היה לבחור את הגוף המנהל של קופת הגמל ואת מסלול ההשקעות בו ינוהלו הכספים מבין מסלולי ההשקעה המוצעים על ידי הגוף המנהל – מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני, מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר ובמקצת מן הגופים המנהלים גם מסלול השקעות המנוהל על פי כללי ההלכה היהודית ומסלול המנוהל על פי כללי ההלכה האסלאמית. הורים אשר לא ניצלו את זכותם לבחור את התכנית בה יופקדו הכספים עבור ילדיהם אפשרו לביטוח הלאומי לפעול על פי מנגנון של ברירת מחדל עליו הכריז משרד האוצר מראש. עבור ילד שגילו למעלה מ – 15 שנים נפתחה תכנית חיסכון בבנק ואילו לילד אשר גילו מתחת ל – 15 שנים והוריו לא נתנו את בקשתם לביטוח הלאומי נפתחה קופת גמל במסלול השקעות לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, באחד הגופים המנהלים קופת גמל להשקעה חיסכון לכל ילד, באופן אקראי. עד ראשית חודש מרץ נשלחו לראשונה לבתי הורי הילדים אשר עבורם מופקדים כספים בקופת גמל להשקעה חיסכון לכל ילד הדו"ח השנתי המשקף את ההפקדות ובכלל את הפעילות שנעשתה בחשבון כל ילד בשנת הפעילות הראשונה. הדו"ח השנתי מופק לכל חשבון של ילד, על שמו וכולל את פרטי ההורה – שם ומספר ת.ז. כפי שדווח על ידי הביטוח הלאומי לגוף המנהל את קופת הגמל. במסגרת הדו"ח נכללות 4 טבלאות אשר משקפות מיידעים שונים הרלוונטיים להכרת אופן ניהול כספי הילד בקופת הגמל.

טבלה א. תנועות בחשבונך בשנת 2017

כוללת את סיכום הפעולות בחשבון. מאחר והתכנית החלה לפעול בשנת 2017 הרי "יתרת הכספים בחשבון בתחילת השנה" היא 0 .במהלך שנת 2017 בוצעו הפקדות גם רטרואקטיבית, על חלק מן התקופה שממועד חקיקת החוק ועד ראשית שנת 2017 וגם עבור כל חודש בשנת 2017 או עד הגיע הילד לגיל 18 ,המועד המוקדם מבניהם. עבור ילד שהגיע לגיל 18 בוצעו כל ההפקדות הרטרואקטיביות וגם ההפקדה החד פעמית בסך 500 .₪ ילדים שטרם מלאו להם 18 זכו להפקדות רטרואקטיביות עבור החודשים מאי 2015 ועד אפריל 2016 ועבור כל שנת 2017 . בגין החודשים מאי עד דצמבר 2016 יבוצעו הפקדות על ידי הביטוח הלאומי בעתיד הקרוב. הרווחים משקפים את תוצאות ניהול הכספים על ידי הגוף המנהל את הקופה. בשנת 2017 כל החוסכים נהנו מתשואות חיוביות.

טבלה ב.

אחוז דמי ניהול והוצאות בשנת 2017 עד הגיע הילד לגיל 21 משולמים דמי הניהול על ידי הביטוח הלאומי לכן בטבלה בשתי השורות הראשונות "דמי ניהול מהפקדה" ו"דמי ניהול מחיסכון" נרשם 0 . הוצאות ניהול השקעות משקפות את העלויות בניהול הכספים, למשל עמלות קניה מכירה ששילמה החברה המנהלת עבור ביצוע פעולות השקעה. כל החוסכים במסלול השקעות בקופת הגמל משלמים שיעור זהה.

טבלה ג.

מסלול השקעה ותשואה בשנת 2017 מציגה את מסלול ההשקעות בו מנוהלים כספי הילד ואת התשואה שהושגה בשנת 2017 במסלול. כל הכספים של הילד מנוהלים במסלול השקעות אחד שנבחר על ידי ההורה ואם לא בחר מושקעים הכספים במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט. עד הגיעו של הילד לגיל 18 רשאי ההורה להעביר את הכספים בין מסלולי ההשקעה בקופה ללא כל עלות.

טבלה ד פירוט הפקדות לחשבון בשנת2017 .

מציגה את פירוט ההפקדות בחשבון ואת מועד ביצוע כל הפקדה. מועד ההפקדה הוא זה שבו הביטוח הלאומי העביר כספים לקופת הגמל. סכום ההפקדה החודשי על ידי הביטוח הלאומי 50 ₪ ואם ההורה בחר להגדיל את סכום ההפקדה הרי ממועד החלטתו תירשם תחת העמודה "תשלום נוסף של ההורה מתוך קצבת הילדים" הפקדה נוספת של 50.₪

קבלת הדו"ח השנתי מאפשרת לכל הורה לבחון את התכנית בה מבוצעות ההפקדות לזכות ילדו, לוודא שמסלול ההשקעות תואם לאופק החיסכון של הילד ולטעמיו שלו, לבחון את אופן ביצוע הוראותיו ובכלל זה אם מבוצעות הפקדות נוספות של 50 ₪ על חשבון קצבת הילדים. חשוב לוודא קבלת הדו"ח והכרות עם המידע שבו.

פורסם ב"משאבים"


bottom of page