top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

סיכום חודש פברואר בשוק החיסכון הפנסיוני

בסוף חודש פברואר הסתכם שוק החיסכון הפנסיוני בישראל בהיקף כספי של כ- 832 מיליארד ₪ לעומת 820 מיליארד ₪ בראשית שנת 2018 ו- 718 מיליארד ₪ בראשית שנת 2017. משמע, נמשכה המגמה של גידול בהיקף הנכסים המנוהל בשוק הפנסיוני. לאחר גידול בשיעור של 14% בשנת 2017 צמח השוק בשיעור של 1.5% בחודשים ינואר פברואר 2018.

בקרנות פנסיה חדשות, מקיפות וכלליות נצברו כ- 310 מיליארד ₪, בפוליסות ביטוח נצברו כ- 303 מיליארד ₪ ובקופות גמל לתגמולים כ- 219 מיליארד ₪.

בקרנות פנסיה חדשות נצברו 310 מיליארד ₪ בסוף חודש פברואר, סכום המהווה גידול בשיעור של 2.3% לעומת היקף הכספים אשר נוהל בקרנות פנסיה חדשות בראשית השנה וזאת לאחר גידול בשיעור של למעלה מ-19% בשנת 2017.

בפוליסות ביטוח נצברו בסוף חודש פברואר כ-303 מיליארד ₪ סכום המהווה גידול בשיעור של 1.7% לעומת היקף הכספים אשר נוהל בתכניות ביטוח פנסיוניות בראשית השנה. בשנת 2017 גדל היקף הנכסים המנוהל בפוליסות ביטוח בשיעור של 13.5%.

מגמת הצמיחה בהיקף הכספים המנוהלים בתכניות פנסיוניות באה לידי ביטוי גם בקופות גמל לתגמולים. בסוך חודש פברואר נוהלו בקופות גמל לתגמולים כ- 219 מיליארד ₪ לעומת 218 מיליארד ₪ בראשית השנה, כאשר בשנת 2017 גדל היקף הנכסים המנוהל בקופות גמל לתגמולים בשיעור של כ-8.6%.

מרביתם של הכספים הפנסיונים בישראל מושקעים בשוק ההון.

חודש פברואר התאפיין בירידות שערים של כמעט כל המדדים המובילים, בניגוד למגמה בחודש ינואר, והיה בכך כדי לפגוע בחוסכים לפנסיה, בקרנות פנסיה חדשות, בקופות גמל לתגמולים ובביטוחי מנהלים.

מדדי המניות המובילים בתל אביב רשמו בחודש פברואר ירידות שערים בדומה למגמה בעולם. הירידות החדות בשווקים מחקה את התשואה החיובית שהושגה בחודש ינואר. מדד תל אביב 35 ירד בחודש פברואר בשיעור של 3%. מניות טבע ופריגו אשר ירדו בשיעור של 6% כל אחת בלטו בהשפעתן על המדד כאשר עליות של מנית דלק קידוחים (15.5%) ושל מנית ישראמקו (6.5%) מיתנו את ירידת המדד.

מדד תל אביב 90 ירד בחודש פברואר בשיעור של כ-4.5% בעיקר עקב ירידות חדות במניות נדל"ן ובראשן שיכון ובינוי (אשר ירדה בשיעור של 22%) ומניות אלרוב וישראל קנדה אשר ירדו כל אחת בשיעור של 17%. מדד תל אביב נדל"ן ירד ב- 5.4% ומדד טק עילית ירד בשיעור של 3.2%.

שוק אגרות החוב בישראל התאפיין אף הוא בחודש פברואר בירידות שערים. איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד רשמו בחודש פברואר ירידה בשיעור של כ- 1.2%, ואלו השיקליות, בריבית קבועה ירדו ב- 0.4%.גם אגרות החוב של חברות רשמו בחודש פברואר ירידות, כאשר מדד תל בונד 20 ירד בשיעור של 1% ומדד תל בונד 40 ירד ב- 0.7%.

במקביל לפגיעה הנובעת מן התשואות השליליות על היקף הנכסים המנוהל בתכניות פנסיוניות הרי הן נהנו מצבירה חיובית של כספים, מעודף הפקדות על משיכות. בקרנות הפנסיה הייתה בחודש פברואר צבירה חיובית בהיקף של 2.5 מיליארד ₪ לאחר שבחודש ינואר הייתה צבירה חיובית בהיקף של 2.3 מיליארד ₪. בכל שנת 2017 הייתה בקרנות פנסיה חדשות צבירה חיובית בסך 29 מיליארד ₪.

בקופות גמל לתגמולים הייתה בחודש פברואר צבירה חיובית בסך 445 מיליוני ₪, לאחר צבירה חיובית בסך 467 מיליוני ₪ בחודש ינואר, כאשר בכל שנת 2017 הייתה בקופות גמל לתגמולים צבירה חיובית, בסך של 4.7 מיליארד ₪

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page