top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

מסכמים שנה- שוק קרנות הפנסיה החדשות

מאמר 1

שוק החיסכון הפנסיוני במדינת ישראל כולל מגוון תכניות פנסיוניות המוצעות לציבור הרחב, אשר באפשרותו לבחור בכל עת לחסוך בכל אחת מן התכניות. בסוף שנת 2017 נצברו כספים בהיקף של 819 מיליארד ₪ בתכניות פנסיוניות, בקרנות פנסיה חדשות, בקופות גמל לתגמולים ובתכניות ביטוח.

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל- 31 בדצמבר 2017

היקף נכסים: בשנת 2017 נמשכה המגמה של גידול בהיקף הכספים המנוהלים בקרנות פנסיה חדשות, מגמה המאפיינת את קרנות הפנסיה החדשות מאז הקמתן לראשונה בשנת 1995.

בסוף שנת 2017 הסתכמו סך נכסי קרנות הפנסיה החדשות בכ- 302 מיליארד ₪. סכום המבטא גידול בשיעור של למעלה מ-18% לאחר גידול בשיעור של כמעט 16% בשנת 2016.

צבירת נכסים: בשנת 2017 נהנו קרנות הפנסיה החדשות מצבירה חיובית, כניסת כספים העולה על יציאת כספים, בהיקף של כ-29 מיליארד ₪. לאורך כל השנים, מאז הקמת קרנות הפנסיה החדשות, מתאפיין השוק בצבירה חיובית, אשר הולכת וגדלה מידי שנה. הצבירה החיובית ההולכת וגדלה מבטאת את מדיניות משרד האוצר להגדיל את החיסכון לפנסיה של הציבור. מדיניות האוצר באה לידי ביטוי בהטלת חובה על ציבור העובדים לחסוך במסגרת קרנות פנסיה תוך מתן עדיפות לחיסכון במכשיר זה על פני מוצרים תחליפיים.

בשנת 2017 הופקדו לקרנות פנסיה כ- 36 מיליארד ₪, כאשר בשנת 2016 הופקדו כ-32 מיליארד ₪ ובשנת 2015 כ- 28 מיליארד ₪. הגידול בהיקף ההפקדות השנתיות נובע מהגידול בשיעור ההפקדות אליהם נדרשו שכירים ומן החובה שהוטלה על עצמאים לחסוך בקרנות פנסיה.

דמי ניהול: חוסכים בקרנות פנסיה חדשות משלמים דמי ניהול משני סוגים. מי ניהול מן הצבירה בחשבון החוסך בקרן הפנסיה ודמי ניהול מן ההפקדות ככל שנעשות לקרן הפנסיה. בשנת 2017 שיעורי דמי הניהול הממוצעים בקרנות פנסיה מקיפות הסתכמו ב- 0.25% מן הצבירה ו- 2.51% מן ההפקדות. גם בשנת 2017 נמשכה המגמה של ירידה בדמי הניהול בשוק. אלו שיעורי דמי הניהול הממוצעים הנמוכים ביותר מאז החלו לפעול קרנות הפנסיה החדשות.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page