top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

מסכמים שנה- דמי הניהול ממשיכים לרדת

מאמר 2

ציבור החוסכים במדינת ישראל בקופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים משלם עבור ניהול הכספים דמי ניהול. דמי הניהול אשר מהווים את סעיף ההכנסה היחיד של החברות המנהלות את התכניות הפנסיוניות.בזכות הכנסות אלו מתאפשר לחברות להעמיד שירותי ניהול לטובת החוסכים – ניהול הכספים מהיבט ההשקעות, רישום וניהול חשבונות החוסכים (רישום הפקדות ומשיכות ברמת כל חשבון של כל חוסך) ומתן שירות לחוסכים הכולל מתן דיווחים כנדרש בהסדר החוקי ומתן מענה לסוגיות העולות בהקשר של זכויות החוסכים במהלך כל תקופת החיסכון.ההסדר החוקיבישראל קובע שדמי הניהול יהיו פונקציה של היקף הכספים המנוהל בתכנית הפנסיונית, פונקציה של סכומי ההפקדה בקרן הפנסיה או קופת הגמל אבל חל איסור ליצור זיקה בין הרווחים שיושגו מהשקעות הכספים הפנסיונים לדמי הניהול שיגבו מן החוסכים בקופות גמל או קרנות פנסיה. סוגי דמי הניהול המותרים לגבייה נקבעו באופן מפורש בחוק וחל איסור לגבות סכומים נוספים לטובת הגוף המנהל. דמי ניהול מן החיסכון, שיעור מן הכספים שנצברו בתכניות פנסיוניות ודמי ניהול מן ההפקדות ככל שנעשות לתכנית הפנסיונית.בנוסף לסוגי דמי הניהול המותרים לגבייה נקבעה בהסדר החוקי תקרה לגובה דמי הניהול. תקרה לפי סוג דמי הניהול ולפי סוג המוצר הפנסיוני.כך בקרן פנסיה מקיפה חדשה דמי הניהול המרביים הם 0.5% לשנה מן הצבירה ו- 6% מן ההפקדות.בקופת גמל לתגמולים דמי הניהול המרביים מן הצבירה הם 1.05% לשנה ו- 4% מן ההפקדות, כאשר בקרנות השתלמות תקרת דמי הניהול מן הצבירה היא 2% לשנה אך נאסר לגבות דמי ניהול מכל הפקדה. עם סיומה של שנת 2017 ניתן ללמוד שהמגמה המאפיינת את שוק החיסכון הפנסיוני של ירידה בשיעורי דמי הניהול נמשכת.מאז רמות השיא, שיעורי דמי הניהול המרביים בשנת 2009, נשחקים דמי הניהול מידי שנה. דמי הניהול הממוצעים בשנת 2017 בקופות גמל לתגמולים היו 0.58% מן הצבירה ו- 0.47% מן ההפקדות. בקרנות השתלמות דמי הניהול הממוצעים בשנת 2017 הסתכמו בשיעור של 0.61% לשנה. בקופות גמל להשקעה, אשר החלו לפעול רק בנובמבר 2016, דמי הניהול הממוצעים בשנת 2017 הסתכמו בשיעור של 0.65%. דמי הניהול הממוצעים בקופות גמל במחצית הראשונה של שנות האלפיים הסתכמו בכ- 0.6%. התקופה, ערב פרסום מסקנות ועדת בכר, טרם חקיקת החוק אשר חייב את הבנקים למכור את קופות הגמל שבבעלותם, כאשר מרבית הכספים בקופות גמל וקרנות השתלמות נוהלו על ידי הבנקים.

עם חקיקת "חוקי בכר", מכירת קופות הגמל לחברות ביטוח ובתי השקעות עלו דמי הניהול בשנים 2007-2009 בעיקר עקב הרצון של הגופים אשר רכשו את קופות הגמל מן הבנקים להחזיר במהירות את השקעתם. אבל, מאז 2009, מרמות השיא, קיימת שחיקה מתמשכת בדמי הניהול.מבין החברות שמנהלות קופות גמל וקרנות השתלמות הגוף אשר גבה בשנת 2017 את דמי הניהול הגבוהים ביותר היה אלטשולר שחם שבממוצע גבה דמי ניהול בשיעור 0.76% מן הצבירה ו- 0.22% מן ההפקדות. הגוף המנהל שגבה את דמי הניהול השניים בגובהם בשנת 2017 היה הלמן אלדובי 0.77% מן הצבירה ובנוסף 1.23% מן ההפקדות כאשר החוסכים בקופות הגמל במגדל ובילין לפידות שילמו בממוצע דמי ניהול בשיעור של 0.72%.

דמי הניהול הממוצעים שגבו קופות הגמל הגדולות בשנת 2017:

דמי הניהול הממוצעים שגבו קרנות ההשתלמות הגדולות בשנת 2017:

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page