top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

דגשים בעניין הפקדות מעסיק לזכות עובדיו בקופות גמל

בחודשים האחרונים פעלה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון להסדיר את אופן ביצוע הפקדות מעסיק לזכות חשבונות עובדיו בקופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות. הוראות רשות שוק ההון נועדו לייצר אחידות באופן דיווח מעסיק על הפקדות לקופות גמל וכללים לאופן מתן משוב על ידי חברות לניהול קופות גמל למעסיקים בקשר להפקדות שאלה מבצעים. בעקבות שינוי בסדרי בראשית עולות סוגיות רבות אשר מקצתן רוכזו כאן על מנת לתת דגש לשינויים המשמעותיים בהתנהלות המעסיקים בעת ביצוע הפקדות לזכות עובדיהם בתכניות פנסיוניות.

* הפקדות לקופות גמל יבוצעו על ידי המעסיק באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, שובר תשלום או הרשאה לחיוב חשבון. עד 1 בספטמבר 2019 ניתן גם לבצע הפקדות לתכניות פנסיוניות באמצעות שיקים. מעסיק לו פחות מ-10 עובדים וסכום ההפקדה החודשי לזכותם בתכניות פנסיוניות לא עולה על 10 אלף ₪ יוכל להמשיך ולהפקיד באמצעות שיקים עד 1 בספטמבר 2010.

* מעסיק יבצע הפקדות לקופת גמל תוך 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד או תוך 15 ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם לעובד משכורת, לפי המועד המוקדם מבין השניים.

* במקביל לביצוע ההפקדות לזכות עובדים בקופת גמל יעביר המעסיק פרטים אודות כל עובד אשר לזכותו בוצעו הפקדות.

* כאשר מופסקות הפקדות לזכות עובד על המעסיק לדווח, מידי חודש, לחברה המנהלת את קופת הגמל במקביל לדיווח על ההפקדות בקובץ נפרד על העובדים אשר לזכותם לא בוצעו הפקדות ולדווח את הסיבה לכך.

* דיווח מעסיק על הפסקת הפקדות ימשך עד סיום יחסי עובד מעסיק או עד המועד בו העובד ביקש מן המעסיק להעביר את ההפקדות להם הוא זכאי לקופת גמל אחרת.

* היה והסתיימו יחסי עובד מעסיק והעובד לא זכאי לכספי הפיצויים שנצברו בקופת הגמל נדרש המעסיק להודיע לחברה המנהלת את קופת הגמל על מעמד כספי הפיצויים באמצעות קובץ דיווח ייעודי לצורך כך.

* תוך 3 שעות ממועד הדיווח של המעסיק על הפקדות לקופת גמל נדרשת החברה המנהלת את קופת הגמל להעביר "היזון חוזר ראשוני", אשר ילמד על תקינותו הטכנית של דיווח המעסיק.

* תוך 5 ימי עסקים ממועד הדיווח של המעסיק על ההפקדות לקופת גמל, תעביר החברה המנהלת את קופת הגמל "היזון חוזר מסכם", אשר יכלול דיווח על קליטת המידע במערכות המידע של החברה המנהלת עבור כל עובד. היה ולא השלימה החברה המנהלת את הטיפול ברישום זכויות העובד במערכות החברה היא תודיע על כך למעסיק ותשלים את הטיפול בתוך 10 ימי עסקים.

* עד ל- 15 לכל חודש תעביר חברה מנהלת של קופת גמל למעסיק "היזון חוזר מסכם חודשי", אשר ישקף את מצב קליטת המידע ורישום הזכויות של העובדים במערכות החברה, לגביהם דיווחה החברה קודם לכן שלא נקלטו כל הנתונים.

* עד ה-28 בפברואר של כל שנה תעביר החברה המנהלת את קופת הגמל למעסיק "היזון חוזר מסכם שנתי" ובו פירוט של כל הכספים אשר הופקדו לזכות כל עובד במהלך השנה הקודמת.

* חל איסור על החברה המנהלת את קופת הגמל לדרוש כל מידע נוסף מן המעסיק בנוסף למידע אשר כלול בקובץ הנתונים הממוכן- מבנה אחיד.

* מעסיק רשאי לבקש מהחברה לניהול קופות גמל השבת סכומי כסף שהופקדו ביתר וזאת יעשה באמצעות קובץ דיווח נפרד, אליו יצרף תצהיר.

* החל מה-1 בספטמבר 2018 נדרשת חברה לניהול קופות גמל:

לאפשר לכל מעסיק שימוש בחשבון מעסיק מקוון.

להעמיד כתובת דואר אלקטרוני ייעודי למעסיקים

לייעד מוקד שירות טלפוני למעסיקים לאשר תוך 3 שעות למעסיק

על קבלת כל פנייה מצידו

להשיב לכל פניית מעסיק תוך 5 ימי עסקים

מאמר שפורסם ב"משאבים" ב-11 בינואר 2018


bottom of page