top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

על 3 בנים ועתידם מעשה ב-3 עצמאים והיערכותם לפרישה מעבודה

קברניטי מדינת ישראל ערכו לאורך שני העשורים האחרונים רפורמות רבות בתחום החיסכון הפנסיוני. מצד אחד הועברה השליטה לידי החוסך ורבות הן ההחלטות שעליו לקבל ומצד שני נקבעה בחקיקה החובה להפקיד לתכנית פנסיונית אשר תבטיח קצבת זקנה לאחר הפרישה מעבודה לכל החיים.

אם בעבר מדינת ישראל עודדה את הציבור להפקיד על ידי מתן הטבות מס, הרי כיום מדינת ישראל מחיבת כל אדם בין שהוא שכיר ובין שהוא עצמאי לדאוג לעתידו הכלכלי לאחר היציאה לפנסיה ולכן להפקיד במהלך שנות העבודה לתכנית פנסיונית אשר תעניק לו קצבת זקנה לאחר פרישתו מעבודה.

החובות מצד אחד והאפשרויות מן הצד השני מיצרים שוק בו ניתן לזהות 3 סוגי עצמאים שונים. כאלה אשר מבצעים את המינימום הנדרש עפ"י החוק, כאלה אשר מפקידים על פי הטבות המס שמעניקה המדינה למפקידים ואלו אשר מסתכלים באופן בהיר לעתיד ומפקידים לפנסיה בהתאם לשכרם על מנת שיוכלו גם לאחר הפרישה לשמר את רמת חייהם.

התם הוא עצמאי אשר חי את השעה. לא דואג לפנסיה. עד שנת 2016 לא הפקיד לפנסיה כי על פי תפיסת עולמו חיים את היום ולא דואגים לעתיד. אותו עצמאי נקלע למציאות חדשה בראשית שנת 2017 עת הוטלה החובה על עצמאים להפקיד לפנסיה.

פנסיה חובה לעצמאים מחיבת כל עצמאי שגילו בן 21 ל-60 (בני 55 ומעלה ביום כניסת החוק לתוקף היו פטורים מן החובה) להפקיד לתכנית פנסיונית. שיעור הפקדה מינימלי.

עד הכנסה בגובה חצי מן השכר הממוצע במשק (כאשר בשנת 2017 השכר הממוצע במשק 9,673 ₪) נדרש עצמאי להפקיד 4.45% מהכנסתו ועל הכנסה שבין מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק נדרש עצמאי להפקיד שיעור של 12.55%.

משמע, סכום ההפקדה החודשי 822.2 ₪ ובשנה סך של 9,866.46 ₪.

החשבונאי הוא זה שיפקיד את הסכומים שמאפשרים ליהנות מהטבות מס. לא פחות ולא יותר. כי עד סכומים אלו מס הכנסה "שותף" בסכום ההפקדה. עצמאי רשאי להפקיד לקופת גמל (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) שיעור של 16.5% מן הכנסתו השנתית (עד תקרת הכנסה שנתית בסך 206,400 ₪), זאת אומרת עצמאי רשאי להפקיד בשנת 2017 לתכנית פנסיונית 34,056 ₪.

סכום הפקדה זה מאפשר לעצמאי ליהנות מהטבות מס.

הטבת זיכוי בגין הפקדת סך של 22,352 ₪ אשר משמעותה החזר מס בשיעור 35% מסכום זה והטבת ניכוי בגין הפקדת סך של 22,704 ₪ אשר משמעותה הקטנת ההכנסה החייבת במס בסכום ההפקדה, משמע חיסכון בשיעור המס השולי על סכום הפקדה זה.

עצמאי לא מחויב להפקיד לקרן השתלמות על פי החוק. אבל מדינת ישראל מעניקה הטבות מס למי שמפקיד לקרן השתלמות. הטבות שלא מתקזזות עם אלו המוענקות למי שמפקיד בקרן הפנסיה.

עד שנת 2016 עצמאי היה רשאי להפקיד לקרן השתלמות 7% מהכנסתו השנתית כאשר 4.5% היו מוכרים לו כהוצאה. החל משנת 2017 ההפקדה מוכרת לעצמאי מן השקל הראשון ועד 4.5% מהכנסתו. תקרת ההכנסה לעצמאי המפקיד בשנת 2017 לקרן השתלמות היא 260,000 ₪ כאשר שיעור ההפקדה לצורך הכרה בהוצאה הוא 4.5% משמע סכום ההפקדה המרבי הוא 11,700 ₪.

החכם הוא עצמאי הרואה פני עתיד, אשר הציב לו למטרה לשמר את רמת חיו גם בפנסיה כפי שהייתה במהלך שנות העבודה. אותו עצמאי יפקיד לקרן פנסיה וקרן השתלמות בהתאם להכנסתו בפועל על מנת לייצר עתיד פנסיוני ורוד יותר.לקרן פנסיה יפקיד 16.5% מהכנסתו השנתית.

לקרן השתלמות יפקיד 7% מהכנסתו השנתית כאשר עד תקרת ההפקדה השנתית של 18,240 ₪ ייהנה גם מפטור ממס רווחי הון אשר יניבו השקעות הכספים בקרן.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page