top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

שוק בצמיחה – קופות גמל להשקעה

לאורך שנים נהג הציבור במדינת ישראל לחסוך כספים בקופת גמל באמצעות הפקדות חודשיות או חד פעמיות בעיתוי שבחר כל חוסך.

הגמישות באופן ביצוע ההפקדות הן מבחינת המועדים והן מבחינת התדירות והן מבחינת סכומי ההפקדה, הזמינות לביצוע הפקדות בקופות גמל באמצעות סניפי הבנקים כולם הפרוסים בכל רחבי הארץ והיכולת למשוך כספים לאחר 15 שנים תרמו להיווצרות שוק קופות גמל תוסס צומח המעניין את הציבור ולאו דווקא כמכשיר אשר חובה להפקיד בו כספים (כפי שנוצר מאז שנת 2008 בעקבות צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק).

ביטול האפשרות למשיכת כספים מקופת גמל במעמד עצמאי בחלוף 15 שנים, ביטול האפשרות למשיכת הכספים בסכום חד פעמי והחובה לקבל קצבה חודשית הנובעת מן החיסכון הנצבר הביאו לירידת קרנן של קופות הגמל ולדעיכת השוק מאז שנת 2008.

התפנית הגיעה בחודש נובמבר האחרון כאשר רשות שוק ההון השיקה לראשונה תכנית גמל חדשה- קופת גמל להשקעה ומאז המחצית השנייה של חודש נובמבר מתאפשר לציבור לחסוך באופן עצמאי (ללא קשר למעסיק) בקופת גמל להשקעה.

כל אדם יכול לפתוח חשבון בקופת גמל להשקעה, להפקיד כספים בחשבונו בכל עת שירצה (ובלבד שסכום ההפקדה השנתי לא יעלה על 70 אלף ₪), הכספים נזילים משמע ניתנים למשיכה בכל עת תוך תשלום מס על הרווח הריאלי שהניבו ההשקעות של הקופה בשיעור 25%.

אבל, אם הכספים ישמרו בקופה עד גיל הפרישה מעבודה ואז ימשכו בדרך של קצבה יזכה החוסך בפטור ממס הן על הרווחים והן על הקצבה שיקבל מידי חודש. במהלך התקופה שחלפה מאז השיק משרד האוצר את התכנית החלו בניהול קופת גמל להשקעה 14 חברות לניהול קופות גמל, אשר נכון לסוף חודש יולי ניהלו 1.7 מיליארד ₪.

היקף נכסים: היקף הכספים שנצבר בקופות גמל להשקעה נובעים מכספים אשר הופקדו מאז השקת התכנית בחודש נובמבר 2016 ועד סוף שנת 2016 כ-476 מיליון ₪ והפקדות בהיקף של 1,180 מיליוני ₪ שבוצעו מאז ראשית שנת 2017.

כיום מנהלים 14 גופים קופות גמל להשקעה, כאשר 5 מתוכם כבר מנהלים למעלה מ-100 מיליון ₪.

השקעות: כספי קופות גמל להשקעה מושקעים בשוק ההון תוך מתן אפשרויות רחבות לציבור החוסכים לבחור את רמת הסיכון בה ינוהלו כספיו של כל חוסך.

נכון לסוף חודש יולי החשיפה הממוצעת למניות הסתכמה בקופות גמל להשקעה בכמעט 40%, החשיפה לחו"ל הסתכמה בכ - 27% והחשיפה למט"ח בשיעור של כ- 19%.

קופת גמל להשקעה מהווה אלטרנטיבת השקעה אטרקטיבית ואפילו עדיפה על מגוון מכשירי השקעה אחרים המוצעים לציבור הרחב.

היכולת לנהל את הכספים ברמות סיכון שונות תוך יצירת חשיפה לסיכון בהתאם להעדפות של כל חוסך, היכולת להפקיד בהיקף ובעיתוי המתאימים לכל חוסך, האפשרות למנות מוטבים ( אלה שיהיו זכאים לקבל את הכספים בקופת הגמל במקרה מות החוסך ), העובדה שמס רווחי הון ככל שבו חייב החוסך, משולם רק במועד בו ימשוך את הכספים מן הקופה ולא בכל פעולה של הפקדה או אפילו העברה בין מסלולי השקעה בקופה, האפשרות ליהנות ממסלול פטור ממס רווחי הון (אם החוסך יותיר את הכספים בקופה עד גיל הפרישה וימשוך את הכספים בדרך של קצבה), ועלויות הניהול של הכספים, הנמוכות ביחס לאפיקים מתחרים דוגמת קרנות נאמנות, פוליסות פיננסיות ואפילו ניהול תיקי השקעות מבטיחים את המשך צמיחת השוק וחדירת המוצר ליותר ויותר פלחי אוכלוסייה בציבור הרחב.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page