top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

למעלה מ-2 מיליארד ₪ בקופות הגמל לילדים

קופות גמל להשקעה חיסכון לכל ילד

בסוף חודש יולי נצברו כבר למעלה מ- 2 מיליארד ₪ בקופות גמל להשקעה- חיסכון לכל ילד.

במסגרת חוק התקציב (חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2015 ו- 2016) נקבע שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לזכות כל ילד הזכאי לקצבת ילדים, סכומי כסף לטובת חיסכון ארוך טווח.

ההפקדות יבוצעו, נקבע בחוק, עד הגיעו של הילד לגיל 18 מידי חודש- 50 ₪- בגיל 18 תבוצע הפקדה חד פעמית בסך 500 ₪ ואם לא ימשוך הילד את הכספים לפני הגיעו לגיל 21 יפקיד הביטוח הלאומי לזכות החיסכון של הילד סכום נוסף של 500 ₪.

החיסכון יכול להתבצע בתכנית חיסכון בבנק או בקופת גמל המנוהלת על ידי חברה לניהול קופות גמל, אשר הוקמה במיוחד לצורך הפקדת כספים אלו באישור רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

במהלך מחצית השנה הראשונה של שנת 2017 ניתנה לכל הורה האפשרות לבחור אם לחסוך על שם הילד בבנק או בקופת גמל, לבחור את זהות הבנק או קופת הגמל לפי העניין וסוג התכנית בבנק או מסלול ההשקעות בקופת הגמל.

בחלוף תקופת הזמן שנקבעה לבחירת ההורה ביצע הביטוח הלאומי בחודש יוני האחרון הפקדות לזכות הילדים אשר הוריהם לא בחרו עבורם תכנית בנקאית או קופת גמל.

ברירת המחדל עבור ילד שטרם הגיע לגיל 15 הייתה קופת גמל ועבור ילד שגילו מעל 15 ברירת המחדל הייתה תכנית חיסכון בבנק.

הכספים המיועדים לקופת גמל עבור ילדים חולקו באופן שווה בין כל קופות הגמל שקיבלו רישיון ממשרד האוצר לנהל קופת גמל להשקעה- חיסכון ארוך טווח לילד ואילו כספים המיועדים לתכנית חיסכון בבנק הועברו לבנק בו משולמת גם קצבת הילדים.

כל קופת גמל נדרשה להציע להורי הילד מסלולי השקעה מגוונים ולפחות את מסלולי ההשקעה המיועדים לאלה המעדיפים סיכון נמוך, לאלה המעדיפים סיכון בינוני ולאלה המעדיפים סיכון מוגבר. בנוסף, ניתנה אפשרות, שרק מקצת הגופים המנהלים אימצו, לנהל מסלול השקעות על פי כללי ההלכה היהודית ומסלול השקעות המנוהל על פי כללי ההלכה האסלאמית. מסלול ההשקעות בקופת גמל אשר מהווה ברירת מחדל עבור הילדים אשר הוריהם לא בחרו עבורם הוא מסלול השקעות בסיכון נמוך ומכאן היקף הכספים הגבוה יחסית שנצבר בו נכון לסוף חודש יוני, 667 מיליון ₪. יחד עם זאת ראוי לשים לב להיקף הכספים במסלול בסיכון מוגבר בו הופקדו כבר 589 מיליוני ₪, הכול כתוצאה מבחירה אקטיבית של הורים אשר בחרו לחסוך עבור ילדיהם במסלול עם סיכון מוגבר.

לאחר ביצוע ההפקדות לזכות הילדים אשר הוריהם לא בחרו עבורם (עבור הילדים שהוריהם כן בחרו עבורם מכשיר חיסכון בוצעו ההפקדות עוד קודם לכן) מצטייר שוק אשר מנהל נכון לסוף חודש יולי למעלה מ-2 מיליארד ₪ באמצעות 12 גופים מנהלים. שוק בצמיחה הנהנה מהפקדות שוטפות מידי חודש של הביטוח הלאומי עבור למעלה מ-3 מיליון ילדים בהיקף של 50 ₪ לילד ועוד הפקדות לזכות ילדים אשר הוריהם בחרו להגדיל את ההפקדה עבורם בקופת הגמל ה-50 ₪ נוספים על חשבון קצבת הילדים.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page