top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

סופן של קופות מרכזיות לפיצויים

משרד האוצר ממשיך במדיניותו להפיכת כל אבן ושינוי סדרי בראשית על מנת ליצור שוק חיסכון פנסיוני חדש. לאורך שנים רבות התאפשר למעסיק המבקש ליצור חיסכון לשם תשלום פיצויים עתידי לעובדיו אשר זכאים יהיו לקבל פיצויים בעת סיום עבודתם, להפקיד כספים בקופה מרכזית לפיצויים. קופה בה החוסכים – העמיתים - היו מעסיקים בלבד אשר צברו כספים כדי לשלם פיצויים לעובדים הזכאים לכך. בקופה לא היה כל רישום של העובדים וזכאותם לפיצויים ורק הוראה של המעסיק לשלם לעובד ספציפי פיצויים אפשרה לקופה לשלם לאותו עובד בלבד פיצויים מתוך הכספים שצבר המעסיק בקופה. על מנת לעודד את יצירת היעודה לפיצויים רשות המסים הכירה כבר במועד ההפקדה בקופה כהוצאה את סכום ההפקדה למרות שהכספים טרם שולמו לעובדים.

משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים נעשתה באחד משלושה אופנים:

· הוראה של המעסיק לקופה לשלם פיצויים לעובד שסיים עבודה.

· העברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים לקופה אישית לפיצויים על שם העובד בכפוף לאישור רשות המסים.

· משיכת כספים על ידי המעסיק מן הקופה אם הוכח שהיתרה בקופה גדולה מסך התחייבות המעסיק לתשלום פיצויים לעובדיו בכפוף לקבלת צו מבית דין לעבודה המאפשר את המשיכה ובניכוי מס בשיעור 40% מן הסכום הנמשך מן הקופה.

קופה מרכזית לפיצויים הייתה מכשיר אחד לצורך הפקדת כספים לשם תשלום פיצויים עתידי לעובד. לציבור המעסיקים התאפשר גם להפקיד כספים על חשבון פיצויים על שם העובד בתכנית ביטוח, קרן פנסיה או בקופת גמל אישית לפיצויים. העובדה שהיו מספר חלופות למעסיק לצבירת כספי פיצויים קימת הייתה עד סוף שנת 2007.

עם ביצוע תיקון 3 לחוק קופות גמל שנכנס לתוקף בראשית שנת 2008 נקבע שמעסיק יפקיד לפיצויים רק בחשבונות על שם עובדיו. נאסר על צירוף מעסיקים חדשים לקופות מרכזיות לפיצויים, מעסיקים שהיו באותה עת עמיתים בקופה מרכזית לפיצויים יכלו להמשיך במשך תקופת זמן מוגדרת (3 שנים) להפקיד בקופה אך רק עבור עובדים שהיו מועסקים על ידם ערב ביצוע תיקון 3 לחוק קופות גמל ועבור עובדים חדשים אמורים היו להפקיד בחשבון פיצויים אישי על שם כל עובד.

למרות שמאז שנת 2008 אין מצטרפים חדשים לקופות מרכזיות לפיצויים ומאז 2011 אין הפקדות חדשות לקופות עדין מנוהלים בקופות מסוג זה כ-16 מיליארד ₪.

רשות המיסים פועלת לזרז את פירוק הקופות ולהעלימן מן הנוף.

ב-11 ביוני האחרון פרסמה רשות המיסים הנחיות לאופן ההתייחסות לכספים הצבורים בקופות מרכזיות לפיצויים, הנחיות המחייבות כל מעסיק שיש לו כספים בקופות מסוג זה. הנחיות המלוות בסנקציות.

כל עמית בקופה מרכזית לפיצויים נדרש לסווג את הכספים שצבר בחשבונו בקופה בסוף שנת 2016 באופן הבא:

ראשית לזהות, ככל שישנן, תביעות פיצויים של עובדים אשר הועסקו על ידו לפני שנת 2008 ולכמת סכומי תביעות אלו תחת הכותרת "סכום במחלוקת".

היה ומועסקים אצל המעסיק עובדים מלפני שנת 2008 סביר להניח שקיימים בקופה מרכזית לפיצויים כספים שהופקדו "עבורם". לזכות אותם עובדים הופקדו לאחר מכן כספים בקופות אישיות אך מן הסתם עבור תקופת עבודה קודמת חסרים כספים בקופות הפיצויים האישיות. לכן נדרש המעסיק לאתר את העובדים אשר מועסקים אצלו מלפני 2008. לבחון את חבות הפיצויים כלפיהם. חבות זו סביר להניח שבחלקה מכוסה בזכות הפקדות בקופות אישיות לפיצויים. אם החבות גבוהה מיתרות הפיצויים כפי שנצברו בקופות אישיות לפיצויים על שמם של אותם עובדים על המעסיק לייעד את הסכום החסר מתוך הכספים שצבר בקופה מרכזית לפיצויים, תחת הכותרת "סכום לעובדי 2007".

כל סכום בקופה מרכזית לפיצויים הגבוה מ-110% משני הסכומים שחושבו ("הסכום במחלוקת" ו"הסכום לעובדי 2007") יראה בעיני רשות המיסים כ"עודף" בקופה מרכזית לפיצויים.

ההוראות החדשות של רשות המיסים מחיבות מעסיק לו עודף בקופה לפעול כדי למשוך כספים עודפים אלו באופן ובדרך שקבעה הרשות.

עד ה-31 במרץ של כל שנה, החל מ-2018, מעסיק לו יתרת עודף בקופה מרכזית לפיצויים חייב לפנות ולבקש מן הגוף המנהל את הקופה למשוך סכומים עודפים עד גובה ההפקדה השוטפת שביצע לזכות מרכיב הפיצויים בחשבונות על שם עובדיו.

היה והמעסיק לא יבצע זאת רשות המיסים לא תכיר בהפקדות שביצע בקופות אישיות לפיצויים כהוצאה עד גובה הסכום העודף בקופה המרכזית לפיצויים.

בראשית חודש יולי פרסמה רשות שוק ההון טיוטת חוזר תחת הכותרת "העברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים" המפרט הוראות מיוחדות להעברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה על שם העובד ובלבד שמדובר בעובד שהועסק על ידי המעסיק לפני 2007. הסכום אשר יועבר לזכות חשבון הפיצויים האישי של העובד יהיה כחלקו היחסי בסך הסכום לעובדי 2007 וזאת על מנת להימנע מיצירת העדפה לעובד מסוים. מעסיק המבקש לבצע את העברה ימציא לגוף המנהל את הקופה אישור רו"ח אשר יכלול את המיידעים הבאים: אישור שהעובד מועסק אצל המעסיק לפני 2007, פירוט הסכום לעובדי 2007 ופירוט הסכום העודף.

בנוסף, חברה המנהלת קופה מרכזית לפיצויים תידרש לשלוח לכל מעסיק לו כספים בקופה מרכזית לפיצויים הודעה בדבר הוראות חוזר רשות המסים וחוזר רשות שוק ההון.

פורסם ב"FUNDER" בגיליון ספטמבר


bottom of page