top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

האמונה שפוגעת במאמינים - האם זו גזירה משמים ?

ההלכה היהודית קובעת שאסור ליהודי ללוות ולקבל ריבית. בשלושה מקומות בתורה- בספר שמות פרק כ"ב, בספר ויקרא פרק כ"ה ובספר דברים פרק כ"ג- נכתב באופן מפורש שאסור ליהודי לגבות ריבית בגין הלוואה הניתנת ליהודי (זאת אומרת שאין איסור על יהודי להלוות כספים ולקבל ריבית מאדם שאינו יהודי). ההלכה היהודית קובעת שליהודי מותר לקבל כסף תמורת עבודה או עבור ביצוע עסקה אך נאסר עליו לקבל רווח הנובע מן הכסף עצמו.

בשוק כלכלי מודרני סוגיית איסור הריבית בעייתי מאוד ולכן כבר לפני מאות שנים מצא הראש היהודי פטנט.

בשנת 1681 תיקן הרב מנחם אביגדורש מלודמיר תקנה המאפשרת למלווה להרוויח מתקופת ההלוואה ולקבל תגמול מן הלווה על הסיכון שהוא לוקח על עצמו בעצם מתן ההלוואה.

התקנה נוסחה ופורסמה תחת המונח "היתר עסקה" בספר "נחלת שבעה". מתן כסף לאחר במסגרת "היתר עסקה" לא מוגדרת כהלוואה אלא כהסכם בין מלווה ללווה אשר מוחזקים כשותפים בכסף הדרוש לביצוע עסקה. על פי ההסכם מחצית מן הסכום שנותן המלווה ללווה שייך למלווה והוא ניתן כפיקדון שיוחזר בתום תקופת זמן שנקבעה מראש. על מחצית זו חלים כל חוקי הפיקדון. המחצית השנייה של הסכום ניתנת ללווה כהלוואה ללא ריבית.

הבנקים במדינת ישראל מחזיקים הסכמים של "היתר עסקה" כדי לאפשר לציבור שומר המצוות ללוות מהם כספים.

בשנים האחרונות גם שוק החיסכון הפנסיוני נדרש לתת מענה לציבור חוסכים אשר מבקש שלא לעשות שימוש בכספים שהוא חוסך בדרך שלא תואמת את כללי ההלכה היהודית. האתגר בשוק החיסכון הפנסיוני גדול עוד יותר כאשר מעבר לבעיית הריבית קיים חשש שכספי החוסכים מושקעים בחברות אשר מחללות שבת או כאלה אשר עוסקות בפעילות שאיננה תואמת את כללי ההלכה היהודית.

על מנת לתת מענה לציבור החרדי אשר חוסך כספים בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות ומאז ראשית השנה גם עבור ילדיהם בקופת גמל חיסכון לכל ילד הקימו חברות לניהול קופות גמל מסלול ספציפי, מסלול כשר אשר מתהדר בשם "מסלול הלכה".

מסלול הלכה מקבל גושפנקא מגוף המקובל בקהילה החרדית כאשר הבולט שבהם הוא בד"ץ העדה החרדית ירושלים באמצעות ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים, אשר מעניק "תעודת הכשר" לאופן ניהול ההשקעות באותו מסלול.

תעודת ההכשר קובעת שאין למשקיע במסלול הנ"ל כל חשש איסור תורה כגון איסור ריבית, חילול שב"ק חמץ, בפסח וכו'.

אלא מה. עם השנים מתבררות שתי עובדות שיש בהן כדי להצביע על פגיעה ממשית ומתמשכת בציבור החרדי אשר מבקש מצד אחד לחסוך ולנהל כספים בתוכניות פנסיוניות ומצד שני לנהוג עפ"י אמונתו.

ניהול השקעות:

"מסלול הלכה" כמעט בכל קופת גמל, קרן פנסיה או קרן השתלמות הוא בעצם מסלול השקעות כללי אשר מנוהל על פי מדיניות ההשקעות של החברה המנהלת את התוכנית הפנסיונית. זאת להבדיל ממגוון רחב של מסלולי השקעות המוצעים באותן קופות גמל לכלל הציבור, דוגמת מסלול מניות, מסלול אג"ח וכדומה.

חוסך אשר לא מקפיד על ניהול השקעות עפ"י כללי ההלכה היהודית יכול ליהנות מניהול כספים ברמות סיכון שונות. להתאים את אופי ההשקעות לאופק החיסכון שלו, היקף הכספים שלו וטעמיו האישים ואילו שומר המצוות המבקש להשקיע את כספיו על פי כללי ההלכה היהודית מוגבל מאוד ביכולת שלו להתאים את רמת הסיכון לטעמיו והעדפותיו, במרבית הגופים המנהלים, למעט אחד.

דמי ניהול:

התבוננות בדמי הניהול, המחיר שמשלם הציבור עבור ניהול הכספים בתכניות הפנסיוניות השונות מצביע על מחירים שונים ומגוונים בין הגופים המנהלים השונים וגם בין מסלולי ההשקעה השונים באותה תכנית פנסיונית המנוהלת באותו גוף. אך דבר אחד בולט. המחיר במסלול הלכה הוא היקר ביותר באותה קופת גמל.

מיטב דש הוא גוף הגמל השלישי בגודלו בשוק. מנהל נכסים בהיקף של 42 מיליארד ₪. 22 מיליארד ₪ מתוכם מנוהלים בקרן השתלמות, ב-14 מסלולי השקעות ברמות סיכון שונות. אחד מיועד לציבור המשקיעים המבקש שכספיו ינוהלו על פי כללי ההלכה היהודית.

דמי הניהול במסלולים השונים נעים מ-0.33% ו-0.37% עד 0.95%. רק במסלול הלכה דמי הניהול הממוצעים מסתכמים ב-0.95%. בכל 13 המסלולים האחרים דמי הניהול נמוכים יותר.

חברת הביטוח כלל באמצעות חברה לניהול קופות גמל מנהלת נכסים בהיקף של 34 מיליארד ₪ מתוכם 7 מיליארד ₪ בקרנות השתלמות. בקרן ההשתלמות של חברת כלל 6 מסלולי השקעה. אחד מתוכם מסלול הלכה. דמי הניהול הממוצעים במסלולים השונים באותה קרן השתלמות נעים בין 0.59% ל-0.97%. דמי הניהול הממוצעים הגבוהים ביותר היו בשנת 2016 ב"מסלול הלכה".

אותה חברה, כלל, מנהלת בקופות גמל לתגמולים 23 מיליארד ₪ ב-13 מסלולי השקעה כאשר דמי הניהול הממוצעים במסלולים השונים נעים בין 0.32% ל-0.72%. שוב המחיר הגבוה ביותר הוא במסלול הלכה.

אותה חברה, כלל, מנהלת בקופות גמל לתגמולים 23 מיליארד ₪ ב-13 מסלולי השקעה כאשר דמי הניהול הממוצעים במסלולים השונים נעים בין 0.32% ל-0.72%. שוב המחיר הגבוה ביותר הוא במסלול הלכה.

חברת הביטוח הראל באמצעות חברת הגמל שלה מנהלת נכסים היקף של 28 מיליארד ₪, מתוכם 19 מיליארד ₪ בקופת גמל לתגמולים, ב-18 מסלולי השקעה. דמי הניהול הממוצעים בשנת 2016 במסלולי ההשקעה השונים נעו בין 0 ל-0.75%, כאשר דמי הניהול הגבוהים ביותר היו כמובן במסלול הלכה.

האם באמת הציבור החרדי צריך ל"סבול" מהעדר אלטרנטיבות השקעה ?

האם באמת חוסך חרדי מחויב לשלם יותר עבור ניהול הכספים הפנסיונים שלו ?

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page