top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

האיום הגדול על השוק הפיננסי

שוק החיסכון הפיננסי צומח לאורך שנים וצפוי בקרוב לחצות את מיליארד השקלים, אשר מנוהלים בקופות גמל, קרנות פנסיה חדשות, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות.

עשרות גופים מנהלים את החיסכון הפנסיוני של הציבור כאשר במהלך העשור האחרון מספרם הלך ומצטמצם בעקבות מיזוגים ורכישות.

מקור ההכנסה היחיד כמעט של הגופים המנהלים את כספי הפנסיה הם דמי הניהול אשר משלמים החוסכים בהתאם להיקף הכספים שהם מפקידים וחוסכים בתוכניות הפנסיה השונות.

דמי הניהול בתכניות פנסיוניות מוגבלים בחוק וקיימות שתי הגבלות. אחת לעניין סוג דמי הניהול- מותרים לגביה דמי ניהול מן הצבירה- מסך היקף הכספים בחשבון החוסך ודמי ניהול בגין כל ההפקדה (למעט קרנות השתלמות וקופות גמל בניהול אישי בהם מותר לגבות דמי ניהול מן הצבירה בלבד) ושניה לעניין תקרת דני הניהול- לכל סוג דמי ניהול תקרת דמי ניהול מקסימליים.


בשנת 2013 לאחר קמפיין תקשורתי לאורך מספר חודשים נעשתה התערבות רגולטורית אשר הקטינה את תקרת דמי הניהול בקופות גמל לתגמולים וביטוחי מנהלים.

התחרות בשוק, המודעות ההולכת וגדלה של הציבור למחיר שהוא משלם עבור ניהול הכספים הפנסיונים שלו והמגבלות החוקיות גורמות לשחיקת דמי ניהול לאורך זמן.

ירידת מחירים ממוצעת אשר סופה לא נראה באופק ולא ניתן לזהות גורמים אשר יעצרו את המגמה.

שוק קופות הגמל לתגמולים הסתכם בסוף שנת 2016 בכ- 200 מיליארד ₪, כאשר דמי הניהול הממוצעים לאורך השנה הסתכמו ב- 0.6% מן הצבירה ו- 0.53% מן ההפקדות לעומת דמי ניהול בשיעור 0.63% מן הצבירה ו- 0.79% מן ההפקדות בשנת 2015 ולעומת דמי ניהול בשיעור 0.7% מן הצבירה ו-1.24% מן ההפקדות שנתיים קודם לכן.

מאז שנת 2009 שבה דמי הניהול הממוצעים בקופת גמל לתגמולים הסתכמו בשיעור של 0.98% מן הצבירה נצפית מגמה קבועה של ירידת מחירים בכל שנה לעומת השנה שלפניה.

בשוק קרנות ההשתלמות אשר הסתכם בסוף שנת 2016 בכ- 184 מיליארד ש"ח התמונה אינה שונה. משיעור דמי ניהול ממוצע של 0.82% בשנת 2009 דמי הניהול יורדים מידי שנה ובשנת 2016 הסתכמו בשיעור של 0.63%.

שוק קרנות הפנסיה החדשות הסתכם בסוף שנת 2016 ב- 250 מיליארד ש"ח .

בשנת 2016 דמי הניהול הממוצעים בשוק הסתכמו ב-0.26% מן הצבירה ו- 2.85% מן ההפקדות כאשר בשנה קודמת הסתכמו דמי הניהול הממוצעים ב- 0.28% ו-3.17% בהתאמה ולפני כעשור בשנת 2007 ב-0.4% ו-4.25% בהתאמה.

המשך המגמה של הירידה בדמי הניהול, הירידה המתמשכת בהכנסות הגופים המנהלים את החסכונות הפנסיונים של הציבור יש בהם כדי להשפיע על כולם. הירידה בהכנסות לצד הגידול בהוצאות עקב דרישות רגולטוריות הולכות וגדולות לא רק מקטינים את ההכנסות של הגופים המנהלים אלא שוחקים את הרווחיות. הפגיעה באיכות השירות וניהול המוצרים תביא לפגיעה בחוסכים שהם כולנו. הירידה בשולי הרווח יביאו להקטנת היכולת והרצון של הגופים המנהלים לתגמל עבור מכירה ושיווק מוצרים פנסיוניים.

תמרור האזהרה כבר הונף. אורות האזהרה כבר דולקים. כל שחקן בשוק חייב לחשב מסלול מחדש על מנת להיערך לשנים הבאות. התעלמות מן המגמות משמעותה אחת. מה שהיה הוא לא מה שיהיה.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page