top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

הסיכון בקרן פנסיה מקיפה חדשה

מרביתם של אזרחי מדינת ישראל חוסכים בקרנות פנסיה.

זו תוצאה של מדיניות משרד האוצר לאורך שנים להעניק עדיפות לחיסכון פנסיוני באמצעות מכשיר אשר יבטיח לחוסך קצבת זקנה לאחר שיפרוש מעבודה.

קרן פנסיה מקיפה חדשה מאפשרת לכל אדם לצבור כספים על שמו בקרן, אם כתוצאה מהפקדות שהוא מבצע באופן עצמאי ואם פועל יוצא של הפקדות המבוצעות על ידי מעסיקו.

קרן הפנסיה תבטיח לחוסך קצבת זקנה החל ממועד פרישתו מעבודה לכל חייו.

קרן הפנסיה כוללת באופן מובנה במסגרתה כיסויים ביטוחים משני סוגים, כיסוי למקרה מוות וכיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה. כיסויים ביטוחים אשר לרוב מהווים חלק אינטגרלי, חלק בלתי נפרד מן החיסכון במסגרת קרן פנסיה.

קרן פנסיה מבוססת על עקרון של ערבות הדדית בין החברים בקרן. כל עמית פעיל בקרן הפנסיה משלם דמי ביטוח אשר מיועדים לאפשר לקרן לשלם תגמולי ביטוח לעמית מבוטח בקרות מקרה ביטוח. ההתחייבות של קרן הפנסיה לשלם לחוסכים המבוטחים מתבססת על תחזיות לתוחלת חיים ולמספר מקרי ביטוח. מספר מקרים של מוות ושל אובדן כושר עבודה אשר יהיו בקרב המבוטחים - החוסכים בקרן הפנסיה. זאת אומרת עלות הביטוחים נגזרת מהנחות שקרן הפנסיה מניחה. אם מספר האירועים הביטוחים בפועל קטן מאלו אשר נחזו להיות הרי בקרן הפנסיה נוצר עודף של נכסים על התחייבויות למבוטחים ולפנסיונרים, עודף זה - עודף אקטוארי יחולק לחוסכים וישפר את מצבם של כולם. אך אם מספר התביעות מן הקרן עקב אירועי ביטוח גבוה מן התחזיות, גבוה מאלו אשר נלקחו בהנחות לחישוב פרמיות הביטוח אשר משולמות על ידי החוסכים, הרי נוצר גרעון אקטוארי, אשר משמעותו שלקרן הפנסיה יש נכסים אשר שווים נמוך מן ההתחייבויות של הקרן לשלם קצבאות לחוסכים המבוטחים בקרן ולפנסיונרים. קרן הפנסיה נדרשת על פי ההסדר החוקי להתאים את התחייבויותיה לנכסים שהיא מנהלת עבור החוסכים ולכן כאשר תזהה עודף אקטוארי או גרעון אקטוארי עליה לבצע פעולה של איזון. פעולת האיזון, משמעותה רישום תשואה חיובית אם קיים עודף אקטוארי או רישום תשואה שלילית אם קיים גרעון אקטוארי.

שוק קרנות הפנסיה המקיפות מסתכם נכון לתום הרבעון הראשון של 2017 בסך של כ-260 מיליארד ש״ח. חמשת קרנות הפנסיה הגדולות בשוק מנהלות למעלה מ-96% מכספים אלו. בחינת העודף או הגרעון האקטוארי בקרנות הפנסיה המקיפות הגדולות בשוק לאורך השנים האחרונות מלמדת מספר עובדות שיש בהם כדי להשפיע על בחירת קרן הפנסיה בה יחסוך אדם או עליה ימליץ בעל רישיון וראוי לשים לב לכך.

· כל חמשת קרנות הפנסיה הגדולות בשוק רשמו גרעון אקטוארי בשנת 2016.

· כל חמשת קרנות הפנסיה הגדולות בשוק רושמות כבר 3 שנים רצופות גרעון אקטוארי.

· קרן הפנסיה של כלל רשמה במהלך 7 השנים האחרונות עודף אקטוארי בשנה אחת בלבד.

· בכל אחת מחמשת קרנות הפנסיה הגדולות בשוק קיימת מגמה של גרעון אקטוארי הולך וגדל בכל שנה לאורך השנים האחרונות.

חשוב לתת את הדעה לכך!

עודף / גרעון אקטוארי

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page