top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

מבקר המדינה מציג: שיעורי בית לאוצר

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף חיים שפירא, במסגרת דוח ביקורת מיוחד שפרסם בסוף חודש אוקטובר האחרון בנושא "הסדרי הפנסיה במדינה" הציג שורה של המלצות כדי להבטיח התמודדות נאותה של הממשלה עם האתגרים הצפויים של המערכת הפנסיונית בישראל ולתיקון הליקויים שמצויים, לדעתו, כיום בשוק.


הבעלות על סוכנויות ביטוח וההסדר: מבקר המדינה קובע, שאגף שוק ההון לא בחן את ההשלכות של העובדה שסוכנויות הביטוח ומנהלי ההסדר הגדולים במשק הינם בבעלות גופיים מוסדיים, מצב שעלול להבנת מבקר המדינה, לפגוע בזכויות החוסכים לפנסיה.


אין ספק שהדומיננטיות של סוכנויות ההסדר תרמה להיווצרות שוק ריכוזי של קרנות פנסיה (שוק ריכוזי בהרבה מזה השורר בשוק קופות הגמל וקרנות ההשתלמות למשל), למחסור בייעוץ אובייקטיבי לציבור השכירים ולעלויות גבוהות של ניהול החיסכון הפנסיוני של ציבור גדול שלא מקבל שירותי יעוץ פנסיוני. לאור כשלים אלו בשוק מאתגר המבקר את רשות שוק ההון וקורא לבחון את מבנה הבעלות ולשקול הטלת מגבלות על הפצת מוצרי חברת האם באמצעות סוכנויות בבעלות על מנת להבטיח שיווק פנסיוני מקצועי ובלתי תלוי.


מודל תגמול סוכני ביטוח: מבקר המדינה מתריע כי מודל התגמול של סוכני ביטוח פנסיונים במסגרתו הם זוכים לפרסים והטבות עשוי להשפיע על שיקול דעתם והמלצותיהם, עשוי להטות ולערב שיקולים זרים בעת מתן המלצותיהם לציבור ויש בכך כדי להביא להתנגשות עם חובות הנאמנות והאמון החלות עליהם. לכן ממליץ המבקר שרשות שוק ההון תסדיר כללים ברורים לתגמול סוכני ביטוח מתוך מטרה לצמצם את השפעתם של שיקולים זרים בשיווק מוצרים פנסיוניים. ברור שסוכני הביטוח אשר נשענים על קבלת תמורה מהגופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני של הציבור מצד אחד ומחויבים לנאמנות כלפי הלקוח מן הצד השני מצויים במצב בלתי אפשרי של ניגוד ענייניים וחשוב מאוד שרשות שוק ההון תפעל לניתוק הזיקה בין תגמול הסוכן וגובה דמי הניהול שמשלם החוסך.


מודל עמלת הפצה ליועצים פנסיוניים: מבקר המדינה מתריע שמרבית האוכלוסייה בישראל לא זוכה לייעוץ פנסיוני אובייקטיבי הבוחן את צרכיו של כל מבוטח. סיבה מרכזית למסקנתו טומן המבקר במודל עמלת ההפצה שמקבל היועץ הפנסיוני מהחברה המנהלת את המוצר הפנסיוני המתבססת על עמלת הפצה מתוך דמי הניהול שהלקוח משלם. כאשר המוצר הפנסיוני המרכזי הינה קרן פנסיה חדשה, כאשר תגמול היועץ איננו אפקטיבי הרי לא יכול להתפתח שוק ייעוץ פנסיוני תחרותי ואפקטיבי. משכך, מאתגר המבקר את רשות שוק ההון לפעול ביתר נחישות לשם פיתוח שוק ייעוץ אובייקטיבי תחרותי תוך בחינת מודל התגמול.

הסדרת קרן פנסיה ברירת מחדל: מבקר המדינה משבח את אגף שוק ההון על צעדיו ליצירת קרן פנסיה ברירת מחדל אשר תהווה ברירת מחדל עבור עובדים אשר לא בוחרים בעצמם את קרן הפנסיה בה יחסכו. יחד עם זאת לדעת מבקר המדינה היה ליקוי באופן בחירת קרן ברירת המחדל מאחר והבחירה התבססה על קריטריון יחיד של דמי ניהול. המבקר מביע חשש שהתבססות על קריטריון אחד בלבד עלולה לפגוע בציבור החוסכים. התעלמות מגורמים כמו תשואה נטו או איכות המוצר הפנסיוני עלולים לפגוע בחוסכים ולכן מצפה המבקר שהממונה תשקול הוספת פרמטרים נוספים מעבר לשיעור דמי הניהול כמו איכות המוצר ותשואה ביחס לסיכון בעת שתקבע בעתיד קרן ברירת מחדל. המהלך שבוצע על ידי אמור לייצר תחרות גדולה יותר ויהיו לכך השלכות על השוק כולו בשנים הקרובות אבל אין ספק שדמי ניהול אינם חזות הכול. יחד עם זאת גם להתבסס על תשואות העבר, על מנהלי השקעות שמחליפים כיסאות בתדירות גדולה ושינוי תדיר ברמות הסיכון ומדיניות ההשקעות בקופות הגמל עלולים לייצר מציאות מדומה.


דמי ניהול המשולמים על ידי פנסיונרים: דמי הניהול בתוכניות פנסיוניות מצויים תחת פיקוח ונקבעה להן תקרה, מחיר מקסימום בחוק. דמי הניהול המקסימליים בקרנות פנסיה מקיפות חדשות לפנסיונרים הינם 0.5% מסך הנכסים של הפנסיונרים. מבקר המדינה מצא שדמי הניהול שנגבו מסך נכסי הפנסיונרים היו דמי הניהול המקסימליים. בשנת 2015 היו 34,419 מקבלי פנסיה מקרנות פנסיה מקיפות חדשות וכל הפנסיונרים, בחמש קרנות הפנסיה החדשות הגדולות שילמו דמי ניהול מקסימליים. דמי ניהול שלדעת המבקר גבוהים יותר מן העלות הכלכלית האמתית של ניהול תיק פנסיונר. לכן קורא המבקר לממונה לבחון בהקדם צעדים נוספים להורדת דמי הניהול שמשלמים פנסיונרים ובכלל זה קביעת תקרת דמי ניהול נמוכה יותר, המשקפת את העלות הכלכלית האמתית של ניהול תיק של פנסיונר. צודק המבקר. דמי הניהול גבוהים. כי אין יכולת לנייד ואז אין תחרות ואז אפשר לגבות מחיר לא ריאלי מהציבור.


אין ספק מטלות רבות. אין ספק שמבקר המדינה מציג חוליים רבים בשוק ומאתגר את רשות שוק ההון להתמודד עם אותן סוגיות, שאמנם לעניות דעתי מצויות על השולחן זמן רב, ולמצוא להן מענה. אולי העובדה שמבקר המדינה מציף ליקויים אלו תהווה רוח גבית לרשות שוק ההון לטפל בליקויים ותאפשר לו להעמיד פתרונות ומענים בתוך הביצה הפוליטית עם מכלול הלחצים של בעלי אינטרסים שונים.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page