top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

מהפך ! תחיית קופות הגמל

מכשיר החיסכון הפופולרי בקרב אזרחי מדינת ישראל במשך שנים רבות היה קופות גמל. במסגרת קופת גמל ניתנה אפשרות לחסוך הן באופן וולונטרי, הן מי שהוא עצמאי ואפילו שכיר אשר הפקיד במקביל למעסיקו בקופת גמל. הן כחיסכון לאורך 15 שנים והן כחיסכון לגיל פרישה מעבודה.

מספר מהלכים שהוביל משרד האוצר במהלך העשור הקודם דנו את קופות הגמל לדעיכה איטית עד היעלמותן לחלוטין תוך שנים.


תחילה נקבע שכספים המופקדים בקופות גמל יהיו ניתנים למשיכה רק בגיל 60.

משמעות הצעד שקופת גמל כמכשיר חיסכון ל-15 שנים נסגר.

במקביל נקבע שאדם נדרש תחילה להפקיד כספים למכשיר חיסכון אשר יבטיח לחוסך קצבה חודשית לאחר פרישתו מעבודה ורק לאחר מכן יוכל להפקיד כספים לקופת גמל אשר באותם ימים עדיין אפשרו לחוסכים לקבל את הכספים כהון, בסכום חד פעמי.


הצעד הבא אשר נעשה בראשית שנת 2008 קבע שכל הכספים אשר מופקדים בקופת גמל יהיו ניתנים למשיכה רק בדרך של קצבה וסופן של קופות הגמל כמכשיר חיסכון המשלם הון הגיע.

צעדי המדינה למתן עדיפות לחיסכון פנסיוני המיועד לאפשר קבלת קצבה וסגירת כל מכשיר אחר גזרה על קופות הגמל גזר דין מוות. אך המוזיקה השתנתה. משרד האוצר משנה כיוון. במספר צעדים אשר נעשו בשנים האחרונות פועלת רשות שוק ההון להחזרתן של קופות הגמל לחיים.


המהלך הראשון נעשה בשנת 2012 עת בוצע תיקון 190 בפקודת מס הכנסה אשר כלל 3 מרכיבים משמעותיים.

*החזרת האפשרות להותיר את כספי הפיצויים בקופת גמל ככסף נזיל והוני.

* החזרת האפשרות של מוטב/ יורש של כספי עמית/ חוסך בקופת גמל שנפטר להעביר את הכספים לחשבון קופת גמל על שמו כאשר הם נזילים וניתנים למשיכה הונית בכל עת.

* עידוד ביצוע הפקדות חדשות בקופת גמל על ידי הגדרת "קצבה מזכה" ו"קצבה מוכרת".

במסגרת תיקון 13 לחוק קופות גמל, אשר בוצע בחודש נובמבר 2015 הורחבה הגדרת המונח קצבה וניתנה אפשרות לקופת גמל לשלם קצבה מתוך הכספים שצבר וחסך אדם בחשבונו בקופה ובחלוף תקופת תשלומי הקצבה שהוגדרה, יכנס מבטח לנעלי קופת הגמל וזה ישלם את הקצבה החודשית לשארית חיו של האדם החוסך.


עם ביצוע תיקון 15 בחוק קופות גמל, ביוני 2015, הוגדרה קופת הגמל שוב כמכשיר חיסכון הוני – קופת גמל להשקעה. במסגרת קופת גמל להשקעה ניתנת אפשרות לכל אדם לפתוח חשבון בקופה ולהפקיד בה כספים (עד 70 אלף ₪ בשנה בכל קופות הגמל להשקעה) וליהנות מן האפשרות למשוך את הכספים באופן חד פעמי בכל עת. על מנת לעודד את הציבור לחסוך לפנסיה מעניקה קופת גמל להשקעה שתי הטבות ייחודיות. אם החוסך ימשוך את הכספים לאחר גיל הפרישה, בדרך של קצבה יזכה לפטור ממס רווחי הון (בכל משיכה אחרת יהיה חייב במס רווחי הון בשיעור 25% מן הרווח הריאלי) ומקבלת קצבה חודשית פטורה ממס.

בראשית שנת 2017 יחל הביטוח לאומי בביצוע הפקדה חודשית בסך 50 ₪ לכל ילד אשר גילו נמוך מ-18. כל הורה יכול לחסוך במסגרת קופת גמל מיוחדת, קופת גמל להשקעה – חיסכון לכל ילד, אשר הוקמה על ידי חברות לניהול קופות גמל. היה והורה לא יבחר היכן יופקדו הכספים של ילדו יפעל הביטוח הלאומי באופן אוטומטי לפתיחת קופת גמל לכל ילד שגילו נמוך מ-15.


לאחר שנדמה היה שסופן של קופות הגמל הגיע הרי שורה של צעדים בהם נקט משרד האוצר יש בהם כדי לבשר על תחייתן של הקופות והחזרת הרלוונטיות שלהן לשוק החיסכון בכלל ולשוק החיסכון הפנסיוני בפרט. הוספת מוצרים לשוק, הוספת שחקנים נוספים ורבים לשוק אשר מגדילים את התחרות ויצירת מוטיבציה להמשך פיתוח שוק קופות הגמל יש בהם כדי לתרום לשכלול שוק ההון לרווחת הציבור ועל כך יש לברך את קברניטי רשות שוק ההון.

פורסם ב"פוליסה"


bottom of page