top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

שוק החיסכון הפנסיוני - 2020

שוק החיסכון הפנסיוני מציע לציבור הרחב מגוון של תוכניות פנסיוניות, אשר מאפשרות לכל אחת ואחד לבחור בכל עת לחסוך בכל אחת מהן. בסוף שנת 2020 נצברו כספים בהיקף של למעלה מ- 1.1 טריליון ₪ (1,134 מיליארד ₪) בתוכניות פנסיוניות, בקרנות פנסיה חדשות (מקיפות וכלליות), בקופות גמל לתגמולים ובתוכניות ביטוח, סכום המהווה גידול בשיעור של 10% לעומת היקף הכספים בתוכניות פנסיוניות בראשית השנה.


היקף נכסים: בשנת 2020 נמשכה המגמה של גידול בהיקף הכספים המנוהלים בקרנות פנסיה חדשות, מגמה המאפיינת את קרנות הפנסיה החדשות מאז הקמתן לראשונה בשנת 1995. בסוף שנת 2020 הסתכמו סך נכסי קרנות הפנסיה החדשות (מקיפות וכלליות-משלימות) בכ- 475 מיליארד ₪, סכום המבטא גידול בשיעור של למעלה מ-15% לעומת ראשית השנה וזה לאחר גידול בשיעור של כמעט 22% במהלך שנת 2019.

תשואות: בשנת 2020 נהנו החוסכים בתוכניות פנסיוניות מתשואות חיוביות כאשר קופות הגמל לתגמולים הניבו תשואה ממוצעת נומינלית, ברוטו בשיעור של 4.31%, קרנות הפנסיה המקיפות החדשות השיגו תשואה ממוצעת של 5.43% והקרנות הכלליות 4.52%.

צבירת נכסים: בשנת 2020 נהנו קרנות הפנסיה המקיפות החדשות מצבירת כספים חיובית, כניסת כספים העולה על יציאת כספים מקרנות הפנסיה החדשות, בהיקף של כ-38 מיליארד ₪.

לאורך שנים, בעצם מאז הקמת קרנות הפנסיה החדשות בשנת 2005, מתאפיין השוק בצבירה חיובית, אשר הולכת וגדלה מידי שנה.

הצבירה החיובית ההולכת וגדלה היא תוצאה של מדיניות משרד האוצר להגדיל את החיסכון לפנסיה של הציבור. מדיניות האוצר באה לידי ביטוי בהטלת חובה, בשנת 2008, על ציבור השכירים לחסוך במסגרת קרנות פנסיה תוך מתן עדיפות לחיסכון במכשיר זה על פני מוצרים תחליפיים ובשנת 2017 כאשר חובה זו הוטלה גם על עצמאים.

בשנת 2020 הופקדו לקרנות פנסיה כ- 45 מיליארד ₪, כאשר בשנת 2019 הופקדו כ- 43 מיליארד ₪ ובשנת 2018 כ- 39 מיליארד ₪. הגידול בהיקף ההפקדות השנתיות נובע מהגידול בשיעורי ההפקדות אליהם נדרשו שכירים ומן החובה שהוטלה על עצמאים לחסוך בקרנות פנסיה.

במקביל גם בקופות גמל לתגמולים הייתה בשנת 2020 צבירה חיובית אשר הסתכמה בלמעלה מ- 6.2 מיליארד ₪ לאחר צבירה של 4 מיליארד ₪ בשנת 2019. בכלל לאחר מספר שנים שבקופות גמל לתגמולים הייתה צבירה שלילית הרי מאז שנת 2015 התהפכה המגמה והצבירה חיובית כל שנה.


דמי ניהול: חוסכים בקרנות פנסיה חדשות משלמים דמי ניהול משני סוגים. דמי ניהול מסך הכספים שנצברו בחשבון החוסך בקרן הפנסיה ודמי ניהול מן ההפקדות ככל שנעשות לקרן הפנסיה.

בשנת 2020 שיעורי דמי הניהול הממוצעים בקרנות פנסיה מקיפות חדשות הסתכמו ב- 0.19% מן הצבירה ו- 1.95% מן ההפקדות.

גם בשנת 2020 נמשכה המגמה של ירידה בדמי הניהול בשוק. אלו שיעורי דמי הניהול הממוצעים הנמוכים ביותר מאז החלו לפעול קרנות הפנסיה החדשות.פורסם לראשונה ב"פוליסה"Comentarios


bottom of page