top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

קופות גמל להשקעה – תמונת מצב 12/2020

בסוף חודש מאי 2016 בוצע תיקון בחוק קופות גמל אשר אפשר לחברה המנהלת קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה להוסיף מוצר חדש למגוון המוצרים שהיא יכולה להציע לציבור הרחב: קופת גמל להשקעה.

ובאמת עד סיומה של שנת 2016 מרבית החברות לניהול קופות גמל קיבלו אישור מרשות שוק ההון להקים ולנהל קופת גמל להשקעה, תוכנית חיסכון המאפשרת לכל אדם להפקיד כספים על שמו, לנהל אותם במגוון מסלולי השקעה המנוהלים במסגרת הקופה ולמשוך את הכספים בכל עת בסכום חד פעמי. הפקדות לקופת גמל להשקעה יכולות להתבצע כהפקדה חד פעמית או באמצעות הוראת קבע. ניתן להפקיד באופן רציף, להפסיק את ההפקדות ולחדש אותן, לשנות את סכומי ההפקדה ובלבד שסכום ההפקדה השנתי לא יעלה על תקרה אשר גובהה בראשית 2021 מסתכם בסך של 70,913 ₪. משיכת הכספים שנחסכים בקופת גמל להשקעה אפשרית בכל עת וכפופה לתשלום מס בשיעור 25% מן הרווח הריאלי, אבל אם החוסך יותיר את הכספים בקופת גמל להשקעה עד גיל הפרישה ואז ימשוך אותם בדרך של קצבה חודשית, ולא בסכום חד פעמי, יזכה לפטור מתשלום מס רווחי הון והקצבה שיקבל תהיה פטורה מתשלום מס.

כל קופות הגמל להשקעה המוצעות לציבור הרחב כוללות מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות כאשר החוסך רשאי לצבור כספים במסלול אחד או לפצל את הכספים שהוא צובר בקופת גמל להשקעה במספר מסלולי השקעה.

כמו בכל קופת גמל, קרן פנסיה וקרן השתלמות רשאי החוסך גם בקופת גמל להשקעה להעביר כספים בין מסלולי ההשקעה שבקופה ופעולה זו לא מהווה אירוע מס (התחשבנות מס, תשלום מס על הרווחים נעשה רק במועד משיכת כספים מן הקופה) ואין נגבית כל עמלה בגין העברת כספים בין מסלולי ההשקעה בקופה.


היקף נכסים: בסוף שנת 2020 נצברו בקופות גמל להשקעה למעלה מ- 20,172 מיליוני ₪ לעומת 13,570 מיליוני ₪ שנוהלו בקופות אלו בסוף שנת 2019, גידול בשיעור של כ- 49% בהיקף הכספים המנוהלים.


צבירה: במהלך שנת 2020 גדלה הצבירה נטו (הפקדות בניכוי משיכות) בקופות גמל להשקעה ב- 5,835 מיליוני ₪ וזה כהמשך למגמה של גידול הולך וגדל בצבירת כספים בקופות גמל להשקעה מאז הקמת הקופות בסוף שנת 2016.


השקעות: הכספים המופקדים בקופות הגמל להשקעה מושקעים בשוק ההון תוך מתן אפשרויות רחבות לציבור החוסכים לבחור את רמת הסיכון בה ינוהלו כספיו של כל חוסך.

נכון לסוף שנת 2020 הסתכמה ההשקעה הממוצעת של קופות הגמל להשקעה, באגרות חוב ממשלתיות בשיעור של 38%, במניות בשיעור של 28% ובאגרות חוב קונצרניות בכ- 11%.מסלולי השקעה: קופות הגמל להשקעה כוללות מגוון רחב של מסלולי השקעה המאפשרים לכל חוסך לקבוע את רמת הסיכון בה ינוהלו כספיו בקופה. אופק ההשקעה של כל חוסך וטעמיו האישיים יכולים לאפשר לו לבחור את רמת הסיכון, מסלולי ההשקעה בהן ינוהלו כספיו. נכון לסוף דצמבר 2020 כ- 58% מן הכספים בקופה מנוהלים במסלולים כללים וכ- 27% במסלולי מניות.


תשואות: בשנת 2020 התשואה הממוצעת של קופת גמל להשקעה הסתכמה ב- 5.74% לאחר תשואה ממוצעת בשיעור של 15.45% בשנת 2019. יחד עם זאת מגוון מסלולי ההשקעה בקופות גמל להשקעה, רמות הסיכון השונות גרמו לשונות גדולה מאוד בתשואות שהשיגו החוסכים.


קופת גמל להשקעה הינה מוצר אטרקטיבי בזכות היכולת להפקיד במועד ובהיקף המתאים לכל חוסך, האפשרות לנהל את הכספים ברמות סיכון שונות תוך יצירת חשיפה לסיכון בהתאם להעדפות של כל חוסך, האפשרות למנות מוטבים לכספים הנצברים בקופה והעובדה שמס רווחי הון ככל שיחול על המשקיע ישולם במועד משיכת הכספים מן הקופה.

האפשרות להשאיר את הכספים בקופת גמל להשקעה עד לגיל הפרישה ואז למשוך את הכספים בדרך של קצבה חודשית ללא מס בכלל, מהווה יתרון נוסף ליצירת חיסכון לגיל הפרישה לצד חיסכון בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

קופת גמל להשקעה מהווה מענה לכסף פנוי אשר ברשותו של אדם והיכולת של בעל רישיון פנסיוני לשווק את המוצר מאפשרת לסוכן להציע ולשווק קופת גמל להשקעה לצד הצגת חלופות אחרות כמו פוליסה פיננסית או תיק השקעות מנוהל ולהוות אלטרנטיבה למוצרים פיננסים אחרים שלא משווקים על ידי בעלי רישיון פנסיוני.


פורסם לראשונה ב"פוליסה"

Comments


bottom of page