top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

סיכום רבעון 1/2021 בשוק החיסכון הפנסיוני

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף הרבעון הראשון של 2021 ב- 1.19 טריליון ₪ ( 1,192 מיליארד ₪), לעומת 1,134 מיליארד ₪ בראשית השנה, גידול בשיעור 5.1% בהיקף הנכסים, ולעומת 1,030 מיליארד ₪ בראשית שנת 2019. בקרנות פנסיה חדשות (מקיפות וכלליות משלימות) נצברו בסוף חודש מרץ כ- 493 מיליארד ₪, גידול בשיעור 6% לעומת ראשית 2021, בפוליסות ביטוח נצברו כ- 414 מיליארד ₪ ובקופות גמל לתגמולים כ- 275 מיליארד ₪, גידול בשיעור 4.5% לעומת ראשית השנה. במהלך שלושת החודשים הראשונים של 2021 הופקדו בקרנות פנסיה חדשות מקיפות וכלליות משלימות למעלה מ- 11.9 מיליארד ₪ ובניכוי משיכות בהיקף של כ- 2.4 מיליארד ₪ והעברות נטו בהיקף של כ- 0.5 מיליארד ₪, הייתה צבירה נטו בהיקף של כ- 10 מיליארד ₪. בקופות גמל לתגמולים הייתה במהלך שלושת החודשים הראשונים של 2021 צבירה חיובית בהיקף של כ- 3 מיליארד ₪ בזכות עודף הפקדות על משיכות בהיקף של כ- 1.3 מיליארד ₪ והעברות נטו אל קופות גמל לתגמולים בהיקף של כ- 1.7 מיליארד ₪.

מרבית הכספים הפנסיונים בישראל מושקעים בשוק ההון ולכן התשואות אשר משיגים החוסכים תלויות מאוד בתשואות אשר מניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק. הרבעון הראשון של השנה התאפיין במגמה חיובית בשוק ההון. מרבית מדדי המניות בתל אביב הציגו עליות מרשימות ברבעון הראשון של השנה לאחר שהשנה החולפת התאפיינה במגמה מעורבת. מדד תל אביב 35 רשם עליה בשיעור של 3.03% בשלושת החודשים הראשונים של השנה, לאחר ירידה בשיעור של 10.95% בשנת 2020, מדד תל אביב 125 רשם עליה בשיעור של 2.34%, לאחר ירידה בשיעור של 3.01% בשנה החולפת, מדד תל אביב 90 רשם עליה בשיעור של 1.42% לאחר עליה של 18.06% בשנת 2020 ומדד הבנקים רשם עליה של 5.36% לאחר שאת שנת 2020 סיים בירידה של 21.85%. מדדי אגרות החוב הקונצרניות רשמו בחודשים ינואר מרץ מגמה מעורבת. מדד בונד שקלי רשם ירידה מזערית של 0.2%, מדד בונד שקלי 50 ירד ב- 0.49%, מדד תל בונד שקלי 3-5 עלה ב- 0.12% ומדד בונד שקלי 5-15 ירד ב- 1.18%, מדד בונד 20 רשם עלייה של 0.7%, ומדד בונד 40 עלה ברבעון הראשון של השנה בשיעור של 0.72% ומדד בונד 60 עלה בחודשים ינואר מרץ ב – 0.71%. מדדי אגרות החוב הממשלתיות רשמו גם הם מגמה מעורבת ברבעון הראשון של 2021. מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד ירד ב- 0.73% ומדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות ירד ב– 1.62%. אגרות החוב הממשלתיות השקליות לתקופה של עד שנתיים רשמו ירידה מזערית של 0.04%, לטווח 2-5 שנים ירדו ב- 0.25% ולטווח של 5 שנים ומעלה ירדו בשיעור של 3.66%. לעומתן אגרות החוב הממשלתיות הצמודות מדד עד שנתיים עלו ב- 0.64% ולטווח של 2-5 שנים עלו ב- 0.91% ואילו הארוכות יותר רשמו ירידה של 0.56%. המדדים הבולטים בעולם רשמו ברבעון הראשון של 2021 מגמה חיובית, כאשר בארה"ב מדד הדאו ג'ונס עלה בשיעור של 1.31% לאחר שרשם עליה בשיעור של 8.98% בשנה החולפת. מדד הנאסדק 100 עלה ב- 0.25% בשלושת החודשים הראשונים של השנה לאחר עליה של 48.48% בשנה החולפת, וה- S&P 500 עלה בשיעור של 1.64% בחודשים ינואר מרץ לאחר עליה בשיעור 17.75% בשנת 2020. הדאקס 30 רשם בחודשים ינואר מרץ עלייה בשיעור של 0.42% לאחר עליה של 2.83% בשנת 2020. הפוטסי 100 עלה ב- 0.78% ברבעון הראשון של השנה לאחר שבשנת 2021 רשם ירידה בשיעור של 11.58%. גם היורו סטוקס 600 רשם עליה של 1.67% בחודשים ינואר מרץ 2021 לאחר ירידה בשיעור של 1.99% בשנת 2020.


פורסם לראשונה ב"פוליסה"


Comments


bottom of page