top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

סיכום רבעון שלישי 2021 בשוק החיסכון הפנסיוני

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף הרבעון השלישי של השנה ב- 1.29 טריליון ₪ ( 1,289 מיליארד ₪), לעומת 1,134 מיליארד ₪ בראשית השנה, גידול בשיעור של 13.7% בהיקף הנכסים המנוהלים בתוכניות פנסיוניות, ולעומת 1,030 מיליארד ₪ בראשית שנת 2019. בקרנות פנסיה חדשות (מקיפות וכלליות - משלימות) נצברו בסוף חודש ספטמבר כ- 555 מיליארד ₪, גידול בשיעור של 16.8% לעומת היקף הכספים שנוהל בקרנות פנסיה חדשות בראשית השנה, בפוליסות ביטוח נצברו כ- 444 מיליארד ₪ גידול בשיעור של כ- 11.8% מראשית השנה ובקופות גמל לתגמולים נצברו כ- 290 מיליארד ₪, גידול בשיעור של 10.6% לעומת ראשית השנה.

במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2021 הופקדו נטו (הפקדות בניכוי משיכות) בקרנות פנסיה חדשות מקיפות וכלליות משלימות למעלה מ- 30.5 מיליארד ₪ ובוצעו העברות נטו לקרנות פנסיה בהיקף של כ- 2 מיליארד ₪, כך שהצבירה נטו הסתכמה בהיקף של כ- 32.5 מיליארד ₪. בקופות גמל לתגמולים הייתה במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2021 צבירה חיובית בהיקף של כ- 8 מיליארד ₪ בזכות עודף הפקדות על משיכות בהיקף של כ- 3.1 מיליארד ₪ והעברות נטו אל קופות גמל לתגמולים בהיקף של כ- 4.9 מיליארד ₪.

מרבית הכספים הפנסיונים בישראל מושקעים בשוק ההון ולכן התשואות אשר משיגים החוסכים תלויות מאוד בתשואות אשר מניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק. התקופה מראשית השנה ועד תום חודש ספטמבר התאפיינה בתשואות חיוביות במרבית אפיקי ההשקעה בשוק ההון. מרבית מדדי המניות בתל אביב הציגו עליות מרשימות בחודשים ינואר – ספטמבר לאחר שהשנה החולפת התאפיינה במגמה מעורבת. מדד תל אביב 35 רשם עליה בשיעור של 17.25% בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, לאחר ירידה בשיעור של 10.95% בשנת 2020, מדד תל אביב 125 רשם עליה בשיעור של 15.97%, לאחר ירידה בשיעור של 3.01% בשנה החולפת, מדד תל אביב 90 רשם עליה בשיעור של 15.39% לאחר עליה של 18.06% בשנת 2020 ומדד הבנקים רשם עליה של 36.4% לאחר שאת שנת 2020 סיים בירידה של 21.85%.

גם מדדי אגרות החוב הקונצרניות רשמו בחודשים ינואר - ספטמבר מגמה חיובית.

מדד בונד שקלי רשם עליה של 2.23%%, מדד בונד שקלי 50 עלה ב- 1.46%, מדד תל בונד שקלי 0-3 עלה בשיעור 2.44%, מדד תל בונד שקלי 3-5 עלה ב- 2.74% ומדד בונד שקלי 5-15 עלה ב- 1.58%, מדד בונד 20 רשם עלייה של 6.34%, מדד בונד 40 עלה בחודשים ינואר - ספטמבר של השנה בשיעור של 5.5% ומדד בונד 60 עלה בחודשים ינואר – ספטמבר ב – 5.91%.

מדדי אגרות החוב הממשלתיות רשמו מגמה מעורבת בחודשים ינואר – ספטמבר של 2021. מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלה ב- 4.04% ומדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות ירד ב– 0.59%.

אגרות החוב הממשלתיות השקליות לתקופה של עד שנתיים רשמו עליה מזערית של 0.11%, לטווח 2-5 שנים עלו ב- 0.35% ולטווח של 5 שנים ומעלה ירדו בשיעור של 1.72%. לעומתן אגרות החוב הממשלתיות הצמודות מדד עד שנתיים עלו ב- 2.53% , לטווח של 2-5 שנים עלו ב- 4.73% ואילו הארוכות יותר רשמו עליה של 5.79%.

המדדים הבולטים בעולם רשמו בתשעת החודשים הראשונים של 2021 מגמה חיובית, כאשר בארה"ב מדד הדאו ג'ונס עלה בשיעור של 15.53% לאחר שרשם עליה בשיעור של 8.98% בשנה החולפת. מדד הנאסדק 100 עלה ב- 20.9% בתשעת החודשים הראשונים של השנה לאחר עליה של 48.48% בשנה החולפת, וה- S&P 500עלה בשיעור של 20.41% בחודשים ינואר - ספטמבר לאחר עליה בשיעור 17.75% בשנת 2020. הדאקס 30 רשם בחודשים ינואר – ספטמבר עלייה בשיעור של 14.81% לאחר עליה של 2.83% בשנת 2020. הפוטסי 100 עלה ב- 13.23% בחודשים ינואר – ספטמבר לאחר שבשנת 2021 רשם ירידה בשיעור של 11.58% וגם היורו סטוקס 600 רשם עליה מרשימה של 20.08% בחודשים ינואר- ספטמבר של השנה לאחר ירידה בשיעור של 1.99% בשנת 2020.

Comments


bottom of page