top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

נמשכת מגמת הירידה בדמי הניהול בקרנות הפנסיה

ניהול כספים דוגמת קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים ואפילו קרנות השתלמות מלווה בתשלום דמי ניהול מתוך הכספים שנחסכים בתוכניות. דמי ניהול אשר מהווים את ההכנסה של החברות המנהלות לצורך הקצאת משאבים לניהול השקעות כספי החוסכים, מתן שירותים לחוסכים וגם את מקור הרווחים של חברה המנהלת. ההסדר החוקי החל בישראל מכתיב שני כללים בהקשר לדמי הניהול:

סוגי דמי הניהול שניתן לגבות מן החוסכים לפנסיה ותקרת דמי הניהול המותרת לגבייה.


סוגי דמי ניהול: חברה לניהול קופות גמל, קרנות פנסיה והשתלמות רשאית לגבות מן החוסכים בתוכניות הפנסיוניות שבניהולה דמי ניהול כשיעור מן הכספים שנצברו בחשבון החוסך- דמי ניהול מן החיסכון/ הצבירה. דמי הניהול מחושבים מידי חודש באופן יחסי ליתרת הכספים בחשבון החוסך במהלך החודש. בנוסף, למעט בקרן השתלמות, מותרת גביית דמי ניהול מן ההפקדות אשר מבוצעות לזכות חשבון החוסך, שיעור דמי ניהול מן ההפקדות. גביית דמי הניהול נעשית מתוך הכספים אשר נצברים על שם החוסך בתוכנית הפנסיונית ובעצם מקטינים את סכום החיסכון של החוסך. ראוי לשים לב שחל איסור לגבות דמי ניהול בזיקה להצלחה, לרווחים ככל שיושגו. במקביל קובע ההסדר החוקי החל על ניהול כספים פנסיונים תקרה לגובה/ שיעור דמי הניהול המותרים לגבייה מחשבון החוסך. דמי הניהול המקסימליים נקבעו לפי סוג דמי הניהול ולפי סוג המוצר הפנסיוני. דמי הניהול המרביים בקרן פנסיה מקיפה חדשה הינם 0.5% לשנה מן הצבירה ו- 6% מן ההפקדות. בקופות גמל לתגמולים, בביטוחי מנהלים, בקרן פנסיה כללית/ משלימה דמי הניהול המקסימליים מן הצבירה הינם 1.05% לשנה ו- 4% מן ההפקדות ובקרן השתלמות דמי הניהול המרבים מן הצבירה הם 2% לשנה, כאשר מן ההפקדות לקרן השתלמות חל איסור לגבות דמי ניהול. הנתונים כפי שהתפרסמו לגבי שנת 2020 מצביעים על המשך המגמה של ירידה בדמי הניהול, מגמה המאפיינת את השוק כבר למעלה מעשור.


בעקבות אימוץ מסקנות ועדת בכר להפרדת קופות הגמל מן הבנקים נמכרו קופות הגמל על ידי הבנקים וכניסתם המאסיבית של גופי גמל חדשים לשוק הביאה בשנת 2009 לרמות השיא של עלויות ניהול הכספים הפנסיוניים. דמי הניהול הממוצעים בקופות גמל לתגמולים בשנת 2003, ערב פרסום מסקנות ועדת בכר, הסתכמו בכ- 0.6% מן הצבירה ובקרנות השתלמות ב- 0.45%. עם אימוץ מסקנות ועדת בכר, חקיקת החוק אשר חייב את הבנקים למכור את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שבבעלותם ומכירתם לחברות ביטוח ובתי השקעות עלו דמי הניהול בשנים 2007-2009 ובשנת 2009 הסתכמו דמי הניהול הממוצעים בקופות גמל לתגמולים בשיעור של 0.98% לשנה מן הצבירה ובקרנות השתלמות הסתכמו דמי הניהול בשיעור של 0.82%. אך מאז רמות השיא דמי הניהול יורדים מידי שנה באופן עקבי. מגמת הירידה בדמי הניהול הממוצעים בשוק לא פוסחת כמעט על אף לא גוף אחד ואפילו הגופים אשר מציגים תשואות עדיפות על פני המתחרים נאלצים עקב התחרות והמודעות ההולכת וגדלה של הציבור להקטין את דמי הניהול.


כמעט כל החברות המנהלות קופות גמל לתגמולים בהיקפים הגדולים בשוק, מציגות ירידה בדמי הניהול הממוצעים בקופות גמל לתגמולים ובקרנות השתלמות. כך למשל, דמי הניהול הממוצעים בקופות גמל לתגמולים ובקרנות ההשתלמות שבניהול אלטשולר שחם ירדו משיעור של 0.71% ל- 0.7% ומ- 0.76% ל- 0.75%, בהתאמה, בקופות הגמל לתגמולים המנוהלות על ידי ילין לפידות ירדו דמי הניהול הממוצעים מ- 0.68% ל- 0.67% ובאלו המנוהלות על ידי מיטב דש ירדו דמי הניהול הממוצעים משיעור של 0.52% לשיעור של 0.49% ובקרנות ההשתלמות מ- 0.62% ל- 0.6%.

דמי הניהול הממוצעים שגבו קופות הגמל הגדולות בשנת 2020:
דמי הניהול הממוצעים שגבו קרנות ההשתלמות הגדולות בשנת 2020:פורסם לראשונה ב"פוליסה"Comments


bottom of page