top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

ניהול השקעות פאסיבי של החיסכון הפנסיוני

כמעט 3 עשורים חלפו מאז שממשלת ישראל החליטה על העברת האחראיות על ניהול החיסכון הפנסיוני של אזרחיה לידי מנהלי ההשקעות.

לאחר שנים בהן החיסכון הפנסיוני של הציבור הרחב נהנה מקבלת אגרות חוב מבטיחות תשואה, אשר לא חשופות לשוק ההון ולתנודתיות המאפיינת אותו החליטה מדינת ישראל להפסיק את הנפקת אגרות החוב המיועדות לקופות גמל ולביטוחי מנהלים ולהקטין את היקף אגרות החוב המיועדות לקרנות פנסיה לחלק קטן מן הכספים המנוהלים במסגרתן.

במקביל לצמצום הנפקת אגרות חוב מיועדות לתוכניות פנסיוניות הופנו כספי החיסכון הפנסיוני לשוק ההון תוך הגדלת דרגות החופש של מנהלי ההשקעות. לאורך השנים הלכו וגדלו דרגות החופש של מנהלי ההשקעות בגופים המוסדיים לצד גידול מגוון מכשירי ההשקעה הזמינים בשוק ההון. הטלת החובה על שכירים ועל עצמאים לחסוך לפנסיה, תוך הגדלת שיעורי ההפקדה לאורך זמן, תרמו לגידול עצום בהיקף הכספים המנוהל במסגרת התוכניות הפנסיוניות השונות.

בסוף חודש יולי 2021 נוהלו במסגרת קרנות פנסיה מקיפות חדשות נכסים בהיקף של 528 מיליארד ₪, גידול בשיעור של כ- 13% מאז ראשית השנה ולעומת 404 מיליארד ₪ בראשית שנת 2020.

היקף הכספים העצום המנוהל בתוכניות פנסיוניות, מגוון מכשירי ההשקעה העומדים לרשות מנהלי ההשקעות, היקף המשאבים ההולכים וגדלים הנדרשים לצורך ניהול ההשקעות, ההתמקצעות הנדרשת ופועל יוצא העלויות הגדולות הנובעות מכך מעצימות את הדיון לגבי אסטרטגית ההשקעות העדיפה לניהול כספי החיסכון הפנסיוני. ניהול השקעות אקטיבי לעומת ניהול השקעות פאסיבי.

הנחת היסוד של הדוגלים בניהול השקעות אקטיבי היא שניתן לזהות מגמות בשוק ההון ולחזות את העיתוי הנכון לביצוע שינויים במשקל המניות ובמשקל אגרות החוב בתיק ההשקעות, לבצע פעולות קנייה מכירה של ניירות ערך, העדפה של נכסים צמודים על לא צמודים ולהיפך ולקצר או להאריך את מח"מ תיק אגרות החוב. המאמינים באסטרטגית השקעות אקטיבית סבורים שניתן לזהות את ני"ע הספציפיים, את המניות הספציפיות ואת אגרות החוב הספציפיות אשר יניבו למשקיעים את התשואות הגבוהות יותר.

המצדדים בניהול השקעות פאסיבי סבורים שלאורך זמן, קשה עד בלתי אפשרי להשיג בתיק השקעות מנוהל תשואה גבוהה יותר מאלו שיניבו מדדי השוק. ראשיתה של אסטרטגית השקעות פאסיבית באקדמיה כאשר מחקרים הציגו שלאחר הפחתת עלויות ניהול הכספים מרבית קרנות הנאמנות הנוקטות באסטרטגית השקעות אקטיבית לא משיגות לאורך זמן תשואות גבוהות ממדדי השוק. ניהול השקעות פאסיבי משמעותו השקעה בנכסים המחקים מדדי שוק. מכשירי השקעה מחקי מדד מבטאים רכישת מגוון ני"ע אשר משקל כל ני"ע במדד נקבע מראש, כחלקו במדד. החלפת ני"ע, עיתוי רכישה או מכירה של כל ני"ע נעשה באופן אוטומטי בהתאם למשקל של ני"ע במדד ולא כתוצאה מניתוח, מחקר או החלטה של אדם מסוים אשר הגיע למסקנה שני"ע מסוים יעלה או ירד. במסגרת גישת ניהול השקעות פאסיבית לא מתיימרים לחזות את כיוון השוק, לא מאמצים גישה של ניהול מסחר יומי כדי להשיג רווחים מידיים אלא מעדיפים השקעה במוצרי מדדים אשר מיצרים בפועל פיזור רחב יותר לעומת החזקה של מספר ני"ע מוגבל. אסטרטגיית השקעות פאסיבית דוגלת באחזקה של נכסים לטווח ארוך, תוך הימנעות מן הפיתוי לרווחים מידיים באמצעות ביצוע מסחר יומי.

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל התאפיין לאורך שנים רבות בניהול השקעות אקטיבי, ורק בשנים האחרונות החלו יותר ויותר גופים מוסדיים להציע לציבור מוצרים פנסיונים אשר דוגלים באסטרטגית השקעות פאסיבית.

כיום מוצעות לציבור קופות גמל וקרנות השתלמות, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה המבוססות על אסטרטגית השקעות פאסיבית. בסוף חודש יולי מוצעות לציבור הרחב 7 קרנות פנסיה מקיפות חדשות אשר מנהלות 528 מיליארד ₪. במסגרת אותן קרנות מגוון של מסלולי השקעה המאפשרים לכל חוסך לצבור כספים במסלול השקעות אשר רמת הסיכון תואמת לאופק החיסכון ולטעמיו. מרבית קרנות הפנסיה, למעט אחת, מאפשרות כיום לחוסכים לבחור ולחסוך במסלולי השקעה המנוהלים אקטיבית לצד האפשרות לחסוך במסלולי השקעה העוקבים אחר מדדים. בסוף חודש יולי 2021 נוהלו במסלולי השקעה פאסיביים בקרנות פנסיה מקיפות חדשות נכסים בהיקף של 3,097 מיליוני ₪ מתוכם 2,642 מיליוני ₪ במסלולי השקעה העוקבים אחר מדד S&P500.

מסלולי השקעה פאסיביים בקרנות פנסיה מקיפות חדשות:השגת תשואות הדומות לתשואות מדדי השוק אחריהם יעקבו במסגרת קרנות פנסיה, תשואות עודפות בהשוואה לתשואות מסלולי השקעה המנוהלים אקטיבית יגדילו את מגוון מסלולי ההשקעה אשר יעקבו אחרי מדדי שוק נוספים ושונים אשר יוצעו לציבור הרחב.

Comments


bottom of page