top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

מקסימום שליטה על החיסכון הפנסיוני

רובו הגדול של הציבור הבוגר במדינת ישראל חוסך כספים בקופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים, אשר אמורים להבטיח לו מקור הכנסה לאחר פרישתו לפנסיה, להבטיח את עתידו הפנסיוני של החוסך.

מאז אמצע שנות ה- 90 הקטינה מדינת ישראל את אחריותה על החיסכון הפנסיוני של אזרחיה והעבירה את האחריות לחוסכים עצמם ולמנהלי החיסכון הפנסיוני כפי שנבחר על ידי החוסך.

הנפקת אגרות חוב מיועדות לקופות גמל, אשר הבטיחו תשואה ומנעו את הצורך להשקיע את הכספים בשוק ההון הופסקה כליל והנפקת אגרות חוב מיועדות לקרנות הפנסיה הוקטנה מאוד כך שמנהלי קופות הגמל וקרנות הפנסיה הופנו לשוק ההון על מנת להשקיע את כספי הציבור הרחב במגוון אפיקי השקעה.

אפשרויות ההשקעה של מנהלי החיסכון הפנסיוני ושל החוסכים עצמם הלכו וגדלו ככל שהדבר נוגע לניהול השקעות הכספים הפנסיונים.

בחודש ספטמבר 2009 נעשה מהלך משמעותי בהגדלת דרגות החופש של החוסכים בניהול החיסכון הפנסיוני שלהם. לראשונה התאפשר לציבור לחסוך כספים בקופת גמל בניהול אישי, בקופות גמל מסוג I.R.A.

Individual Retirement Account))

קופת גמל בניהול אישי מתאפיינת במספר יתרונות ייחודיים:


ניהול השקעות מותאם אישית – חוסך בעל הבנה בשוק ההון יכול לנהל את הכספים באופן עצמאי וחוסך עם הבנה קטנה יותר יכול לבחור במנהל תיקי השקעות אשר ינהל עבורו את הכספים שצבר בקופה, זאת אומרת קופת גמל בניהול אישי יכולה להתאים לכל אחד.


שליטה מקסימלית על רמת הסיכון – החוסך בקופת גמל בניהול אישי יכול לנהל את הכספים בעצמו, לבחור כל נייר ערך להשקעה ולקבוע באופן עצמאי ובלעדי את רמת הסיכון בה ינוהלו כספיו.


בחירת מנהל תיקי השקעות – חוסך במסגרת קופת גמל בניהול אישי יכול לבחור מנהל תיקי השקעות, אשר ינהל את כספיו ואם ירצה יוכל להחליפו בכל רגע ואין כל צורך בהעברת כספים מקופת גמל אחת לאחרת.


מגוון אפיקי השקעה – במסגרת קופת גמל בניהול אישי ניתן להשקיע את הכספים בנכסים סחירים, פיקדונות, קרנות נאמנות, תעודות סל, מוצרים מובנים ובקרנות חוץ.


שקיפות מלאה של תיק ההשקעות – לחוסך מידע מלא וזמין, בכל רגע, על הרכב תיק ההשקעות של הכספים שצבר בקופת גמל בניהול אישי.


דחיית תשלום מס על הרווחים – כספים אשר הופקדו עד 2008 בקופות גמל ועד 2002 בקרנות השתלמות פטורים ממס רווחי הון. כספים המופקדים בקרנות השתלמות מאז 2002 מעל תקרה שנתית וכספים המופקדים בקופת גמל בהתאם לתיקון 190 וימשכו בדרך הונית יהיו חייבים במס על הרווח במועד משיכת הכספים. העובדה שתשלום המס נעשה במועד המשיכה משמעותה שהחוסך נהנה משני יתרונות: דחיית תשלום מס וקיזוז הפסדים בניירות ערך ככל שהיו במהלך השנים כאשר הכספים נוהלו במסגרת קופת גמל בניהול אישי.


במסגרת קופת גמל בניהול אישי ניתן לנהל כספים מסוגים שונים:

· כספי קרן השתלמות, בין שהם נזילים (הסתיימה תקופת החיסכון המינימלית) ובין שהם לא נזילים, בין שהם נצברו בחשבון במעמד שכיר ובין בחשבון עצמאי, עד סכום של כ- 5.3 מיליון ₪.

· כספים אשר הופקדו בקופת גמל לתגמולים לפני שנת 2008, בחשבון במעמד עצמאי והם ניתנים למשיכה מידית (נזילים).

· כספים הוניים של עמית שכיר בקופת גמל לתגמולים שהם נזילים.

· כספי פיצויים, לאחר סיום יחסי עובד מעסיק ולאחר התחשבנות מס, בהיקף שלא יעלה על 5.3 מיליון ₪.

· יורש של כספי עמית בקופת גמל שנפטר, רשאי להעביר סכום שלא יעלה על 5.3 מיליון ₪ לקופת גמל בניהול אישי.

· כספים אשר מנוהלים בקופת גמל לקצבה, בהיקף שלא יעלה על 5.3 מיליון ₪ ובלבד שמתקיים אחד מהשניים:

א. החוסך מקבל קצבת זקנה חודשית מקופת גמל לקצבה או פנסיה תקציבית בסכום העולה על 4,500 ₪.

ב. לחוסך כספים בהיקף של כ-1.3 מיליון ₪ לפחות בקופת גמל לקצבה שהיא לא קופת גמל בניהול אישי.

אין ספק שניהול כספים בקופת גמל בניהול אישי מבטא יתרונות ייחודיים לחוסכים, אשר המוצר מתאים להם ומאפשר גיוון ההשקעות הפנסיוניים והגדלת האפשרויות ליצירת חיסכון עם חשיפה לשוק ההון וגם השקעה במוצרים אלטרנטיביים.

נכון לסוף חודש מאי 2021 במסגרת קופות גמל לתגמולים נוהלו נכסים בהיקף של 284 מיליארד ₪, כאשר 8.9 מיליארד ₪ מתוכם נוהלו במסגרת קופות גמל בניהול אישי ובקרנות השתלמות נוהלו נכסים בהיקף של 296 מיליארד ₪, כאשר 3.8 מיליארד ₪ מתוכם נוהלו במסגרת קרנות השתלמות בניהול אישי, רחוק מאוד מהפוטנציאל.
פורסם לראשונה ב"פוליסה"


Commentaires


bottom of page