top of page
  • תמונת הסופר/תFly Guy

מהי קרן פנסיה חדשה ?

תוכנית חיסכון לפנסיה עם ביטוח

מדינת ישראל, בשורה ארוכה של פעולות לאורך שנים, יצרה מציאות שבה מרבית הציבור בישראל חוסך במסגרת קרן פנסיה מקיפה על מנת לצבור כספים, אשר ישמשו כל אחת ואחד מאיתנו לקבל קצבה חודשית לאחר הפרישה מעבודה - קצבת זקנה - חלף משכורת מעבודה שהייתה מתקבלת בתקופה בה עבדנו.

אבל לא רק זאת.

קרן פנסיה, לצד המנגנון ליצירת קצבת זקנה, לאחר הפרישה מעבודה, כוללת כחלק בלתי נפרד ממנה, גם כיסויים ביטוחים לשני מקרים, ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות, על מנת להגן על החוסך- המבוטח בקרן הפנסיה המקיפה ועל התא המשפחתי שלו.


ביטוח למקרה מוות, אשר מבטיח תשלום קצבת שאירים

מבטיח הכנסה חודשית לבן/ בת זוג של החוסך בקרן הפנסיה לכל החיים ולילדיו של החוסך עד הגיעם לגיל 21. סכומי הביטוח של כל מבוטח, חוסך בקרן הפנסיה - תלויים בשלושה גורמים. בהכנסה של החוסך, אשר ממנה מבוצעות הפקדות לקרן פנסיה, מסלול הביטוח בו בחר המבוטח במסגרת קרן הפנסיה והגיל בו הצטרף המבוטח לקרן הפנסיה.

למשל, גבר בן 25, נשוי עם ילדים, אשר הכנסתו המבוטחת במסגרת קרן הפנסיה היא 10,000 ש"ח, ובחר במסלול ביטוח המבטיח כיסוי בשיעור של 75% במקרה של אובדן כושר עבודה ו- % 100 לשאירים במקרה מוות, יהיה מבוטח בסכומים הבאים:

קצבת נכות חודשית בסך 7,500 ש"ח, קצבת שאירים לאלמנה בסך 6,000 ש"ח וקצבת שאירים ליתום של 4,000 ש"ח (ומקסימום קצבאות השאירים 10,000 ₪).

לעומת זאת, אם בחר אותו חוסך, במסלול ביטוח אחר הרי סכומי הביטוח יהיו שונים. לדוגמא:

גבר, בן 25, נשוי + ילדים, שכר מבוטח 10,000 ₪, אשר בחר במסלול ביטוח, נכות 75%, שאירים 40% הרי קצבת הנכות שלו תסתכם ב- 7,500 ש"ח, קצבת שאירי אלמן תהיה 2,400 ש"ח וקצבת שאירי יתום תסתכם ב- 1,600ש"ח.

חוסך דומה אשר בחר בקרן הפנסיה המקיפה במסלול ביטוח, נכות 37.5%, שאירים 100%, יהיה זכאי לקצבת נכות בסך 3,750 ש"ח, קצבת שאירי אלמן תסתכם ב- 2,400 ש"ח וקצבת שאירי יתום תהיה 1,600 ש"ח.

זאת אומרת, חוסך בקרן פנסיה מפקיד כספים מידי חודש לקרן, בין שהוא עצמאי ובין שהוא שכיר. סכום ההפקדה החודשי מגיע לקרן הפנסיה אשר עושה שימוש בכספים למטרות הבאות: מרבית הכספים מיועדים להבטיח קצבה לאחר הפרישה מעבודה- קצבת זקנה. אבל סכום ההפקדה מיועד גם לרכישת ביטוח למקרה מוות, אשר יבטיח, בקרות מקרה ביטוח, תשלום קצבת שאירים וגם לרכישת ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה, אשר יבטיח, בקרות מקרה ביטוח, תשלום קצבת נכות.

חשוב! אפילו בתוכנית שלכאורה מובנת ומסודרת חשוב לקבל החלטות, להתאים את מסלול הביטוח להעדפות האישיות של המבוטח, מצבו המשפחתי, הבריאותי והמצב הכלכלי הנובע מן התא המשפחתי וכושר ההשתכרות של בן/בת הזוג.Comments


bottom of page