top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

מהי קופת גמל להשקעה ?

תוכנית השקעות נזילה לכל אחד

קופת גמל להשקעה היא בעצם תוכנית חיסכון אטרקטיבית, עם יתרונות ייחודיים המתאימה לכל אדם המבקש לחסוך לטווח קצר, בינוני או ארוך.


קופת גמל להשקעה בעלת תכונות ייחודיות:


גמישות הפקדה מרבית

במסגרת קופת גמל להשקעה ניתן להפקיד בחשבון באמצעות הוראת קבע חודשית אשר את סכום ההפקדה ניתן לשנות בכל עת. ניתן להפסיק את הוראת הקבע ולחדש אותה בהתאם לרצונו של החוסך. גם ניתן להפקיד סכומים חד פעמיים בחשבון.

כל סכומי ההפקדה מוגבלים בתקרה שנתית המתעדכנת מידי שנה ומסתכמת בשנת 2023 ב- 76,449 ש"ח.


חשבון על שם חוסך

ניתן לפתוח חשבון בקופת גמל להשקעה ע"ש כל אדם בין שהוא בגיר וע"ש קטין אשר אדם בגיר פותח את החשבון ע"ש הקטין.


נזילות מקסימלית

את הכספים אשר נצברים בחשבון קופת גמל להשקעה ניתן למשוך בכל עת תוך תשלום מס רווחי הון בשיעור של 25% מן הרווח הריאלי (הרווח שמעל לאינפלציה).


דחית תשלום מס רווחי הון

התשלום בגין מס רווחי הון, ככל הנדרש, נעשה במועד משיכת הכספים מקופת גמל להשקעה ולכן נהנה החוסך מקיזוז הפסדים לאורך תקופת החיסכון עם רווחים שנוצרו ותשלום המס נדחה כך שלאורך חיי החיסכון מושקעים הכספים כולם, הקרן והרווחים שנצברים.


מגוון מסלולי השקעה

כל קופות הגמל להשקעה כוללים מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות ובאפשרות כל חוסך לצבור כספים במסלול השקעות התואם את אופק החיסכון שלו ואת טעמיו האישיים ולשנות את חלוקת הכספים בין מסלולי ההשקעה בכל עת. שינוי מסלולי ההשקעה, רמות הסיכון נעשה ללא כל עלות ולא מהווה אירוע מס.


ניוד כספים בין קופות גמל להשקעה

חוסך בקופת גמל להשקעה רשאי להעביר כספים שצבר בקופה אחת לקופה אחרת, בכל עת שירצה, ללא כל עלות ואין הפעולה מהווה אירוע מס.


פטור ממס רווח הון

חוסך בקופת גמל להשקעה אשר ישאיר את הכספים בחשבונו בקופה עד לגיל 60 ומעלה ויעביר את הכספים לקופת גמל המשלמת קצבה (קרן פנסיה) לשם קבלת קצבת זקנה יזכה לפטור ממס רווחי הון (כל הרווחים אשר יצטברו בחשבונו יהיו פטורים ממס) והקצבה החודשית שיקבל תהיה פטורה ממס.


הפשטות של תוכנית גמל להשקעה, הכללים הברורים המלווים את החיסכון בתוכנית, הגמישות המקסימלית של החוסך בביצוע הפקדות ומשיכות ומגוון האפשרויות לניהול ההשקעות של הכספים מבטאים יתרונות ייחודיים לחיסכון עצמאי בתוכנית זו לעומת אפיקי השקעה אחרים.


יתרונות המאפשרים לצעירים לבחור בקופת גמל להשקעה על מנת לחסוך כספים מן ההכנסה הפנויה, להורים וסבים וסבתות לחסוך לטובת ילדים ונכדים ולמבוגרים יותר לצבור כספים כדי ליצר פנסיה גדולה יותר לתקופה שלאחר הפרישה מהעבודה.


עוד מידע מחכה לך כאן
Commentaires


bottom of page