top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

זכויות עובד

מתחיל לעבוד ? מתחיל עבודה חדשה ?

זכויות העובד

תחילת עבודה או החלפת מקום עבודה מיצרים אתגר חדש בבחינת חובות ואחריות המעסיק לפנסיה של עובדיו לצד זכויותיו של העובד.


חובת המעסיק

צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק קובע את חובתו של כל מעסיק לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני כזה המבטיח תשלום קצבת זקנה לעובד לאחר גיל הפרישה וכולל גם כיסוי למקרה מוות וכיסוי למקרה אובדן כושר עבודה.


זכות הבחירה של העובד

את התוכנית הפנסיונית זכותו של העובד לבחור. העובד הוא שזכאי לבחור אם לחסוך בקרן פנסיה, בקופת גמל או בביטוח מנהלים.

כל התוכניות מאפשרות צבירת כספים לגיל הפרישה לשם קבלת קצבה אבל קרן פנסיה כוללת כיסוי למקרה מוות וגם כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה.

ואילו קופת גמל ופוליסת ביטוח לא כוללות את הכיסויים הביטוחים אבל מאפשרות לרכוש כיסויים ביטוחים

זכויות עובד

למקרה מוות ולמקרה אובדן כושר עבודה, הכול על פי בחירת והחלטת העובד. היה והעובד בחר לחסוך בקופת גמל או במסגרת ביטוח מנהלים חייב המעסיק לרכוש עבורו כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה ואם העובד ירצה גם ביטוח למקרה מוות ירכוש אותו העובד בנפרד על חשבונו.

העובד זכאי לבחור את החברה שבה ינוהלו כספיו, העובד בוחר את קרן הפנסיה המנוהלת ע"י חברה מסוימת, בוחר את קופת הגמל המנוהלת ע"י חברה מסוימת או את ביטוח המנהלים המנוהל ע"י חברת ביטוח מסוימת, על פי העדפותיו שלו.

כמו כן נקבע באופן מפורש בהסדר החוקי שזכותו של העובד לבחור את סוכן הביטוח אשר עימו הוא יתקשר לשם קבלת שירותים פנסיונים.


קרן פנסיה ברירת מחדל

היה ועובד במקום עבודה חדש לא ינצל את זכות הבחירה שלו, לא יבחר את החברה שתנהל את החיסכון הפנסיוני שלו ואת התוכנית בה יופקדו הכספים, נדרש המעסיק לפעול לשם הפקדת הכספים לקרן פנסיה המכונה "קרן ברירת מחדל".

קרן פנסיה שנבחרה על ידי משרד האוצר, לאחר מכרז שקיימה, להיות קרן פנסיה ברירת מחדל עבור עובדים אשר לא בוחרים באופן אקטיבי את התוכנית הפנסיונית להפקדת הכספים שלהם.

מאז חודש אפריל 2022 קרנות פנסיה ברירת מחדל הן אלו המנוהלות ע"י החברות: אינפיניטי, אלטשולר שחם, מיטב ומור.


מועד תחילת הפקדות לפנסיה

מעסיק נדרש להתחיל להפקיד לזכות התוכנית הפנסיונית של העובד לא מאוחר מחלוף 6 חודשים מן המועד בו החל העובד לעבוד אצלו.

אבל אם העובד מבוטח בתוכנית פנסיונית בעת תחילת עבודתו החדשה נדרש המעסיק להתחיל בביצוע ההפקדות תוך 3 חודשים ממועד תחילת העבודה ולא יאוחר מתום השנה, רטרואקטיבית למועד תחילת העבודה.


שיעורי הפקדה לפנסיה

צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק קובע שיעורי ההפקדה לתוכנית פנסיונית לא יפחתו בכל מקרה משיעור של 6% על חשבון העובד, 6.5% על חשבון המעסיק ו – 6% על חשבון פיצויים.

העובד יכול לבחור להגדיל את חלקו משיעור של 6% לשיעור של 7%, ואין הדבר מחייב אישור של המעסיק אלא זה נדרש לנכות משכרו של העובד בהתאם לבקשתו ולהעביר את הכספים לתוכנית הפנסיונית של העובד.

המעסיק יכול להפקיד על חשבון פיצויים 8.3% ולא להסתפק רק בהפקדה של 6% וקיימת אפשרות שהעובד והמעסיק יסכימו שהפקדת המעסיק לחלק התגמולים תהיה 7.5% ולא רק 6.5%.


סעיף 14

לעיתים נדרש עובד בעת תחילת עבודתו לחתום על סעיף 14.

סעיף 14 בחוק פיצוי פיטורים קובע שפיצויים אשר הופקדו לתוכנית פנסיונית על שם העובד, יבואו במקום הפיצויים שנדרש מעסיק לשלם לעובד בעת סיום עבודה. משמעות הדבר היא שבעצם ביצוע הפקדה חודשית של 8.3% מן השכר לרכיב פיצויים בתוכנית פנסיונית של העובד הוא יצא ידי חובתו בתשלום פיצויים בעת סיום העסקת העובד והוא לא יידרש בביצוע תשלומים נוספים כפיצויים, בהשלמת פיצויי פיטורים.
Comments


bottom of page