top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

זכויות העובד לחיסכון פנסיוני - תוכנית פנסיה

מה, כמה והיכן צריך להפקיד ל- תוכנית פנסיה של עובד ?


האם מגיע לשכיר שיפקידו לו לפנסיה ?

כל עובד אשר מועסק, בכל מקום עבודה, זכאי להיות מבוטח בתוכנית לפנסיה, אשר כוללת גם כיסוי למקרה מוות וגם כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה.


לאיזו תוכנית פנסיה צריך להפקיד ?

מעסיק נדרש להפקיד לזכותו של עובד המועסק על ידו בתוכנית פנסיונית כמו קרן פנסיה או קופת גמל או ביטוח מנהלים.


מי בוחר את קרן הפנסיה בה יופקדו הכספים ע"ש העובד ?

זכות העובד לבחור את התוכנית הפנסיונית בה יופקדו כספים על שמו והחברה שבה הם ינוהלו. היה והעובד לא בוחר את התוכנית הפנסיונית בה יופקדו לזכותו כספים יהיה רשאי המעסיק לבחור קרן פנסיה ברירת מחדל לצורך ביצוע הפקדות לטובת המועסק על ידו שלא בחר בעצמו.


בעבודה יש סוכן ביטוח שמבטח את כל העובדים. חובה לעבוד איתו בלבד ?

לא. כל עובד רשאי לבחור את סוכן הביטוח עימו יעבוד וחל איסור מוחלט המעסיק לכפות על העובד את רצונו או לשלול מן העובד זכויות עקב בחירה שלא עפ"י רצון המעסיק.


ממתי חייבים לעשות לעובד פנסיה ?

כל עובד אשר גילו לפחות 20 לאישה ו- 21 לגבר זכאי להפקדות בקרן פנסיה.


עובד שהחל לעבוד לאחר גיל 67 זכאי להפקדות לפנסיה ?

מעסיק אשר קיבל לעבודה אשם אשר פרש מעבודה בגיל פרישת חובה, 67, ומקבל קצבה, למעט קצבה מביטוח לאומי, לא חייב להפקיד עבורו לפנסיה. אבל העסקת עובד לאחר גיל הפרישה שלא מקבל קצבה, מחייבת הפקדת כספים לפנסיה לזכות העובד.


לאחר כמה חודשי עבודה חייבים להפקיד לעובד לפנסיה ?

עובד זכאי להפקדות לפנסיה לאחר שהשלים 6 חודשי עבודה. אבל, אם העובד היה מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו כאשר החל לעבוד נדרש מעסיקו לבצע הפקדות לפנסיה לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס- המועד המוקדם מבניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת העבודה.


מהם שיעורי ההפקדה לפנסיה ?

מאז ראשית שנת 2017 שיעורי ההפקדה המינימליים לתוכנית פנסיונית ע"ש העובד הם: חלק העובד 6%, חלק המעסיק 6.5% ועל חשבון פיצויים 6%.


מהו השכר אשר ממנו יש להפקיד לפנסיה ?

ההפקדה לתוכנית פנסיונית חייבת להיות לפחות על השכר המשולם לעובד או השכר הממוצע במשק, הנמוך מבניהם.


יש כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בפנסיה שהמעסיק חייב לעשות לעובד ?

על פי צו ההרחבה לפנסיה חובה נדרש מעסיק לרכוש עבור העובד כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה להבטחת 75% משכרו של העובד. היה ועלות הכיסוי לאובדן כושר עבודה עולה על 1.5% נדרש המעסיק להגדיל את התקציב לחיסכון וביטוח מ- 6.5% ועד למקסימום 7.5%.


מתי צריך המעסיק להפקיד כל חודש לפנסיה של העובד ?

מעסיק נדרש להפקיד לתוכנית פנסיה של העובד במועד המוקדם מבין שניים: 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת או 15 ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם משכורת לעובד.


איך העובד יודע אם המעסיק מפקיד לו לפנסיה ?

ההפקדות המבוצעות על ידי המעסיק לפנסיה של העובד אמורות להירשם בתלוש השכר, הן הסכום אשר מנוכה מן העובד והן הסכומים שהמעסיק מוסיף.


אם העובד רואה בתלוש השכר שיורדים סכומים לפנסיה זאת אומרת שיש לו פנסיה ?

לאוו דווקא. יש לוודא שהסכומים הרשומים בתלוש השכר, מידי חודש, לטובת קרן פנסיה אומנם נרשמים בקרן הפנסיה בחשבון ע"ש העובד. זה ניתן לבדוק באתר האינטרנט של קרן הפנסיה, באזור האישי של העובד, באמצעות הדוח לעמית, הרבעוני והשנתי.
コメント


bottom of page