top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

השקעות כספי החיסכון הפנסיוני

מגוון אפשריות השקעה בקופות גמל וקרנות פנסיה

רובו של הציבור במדינת ישראל, ודאי זה העובד, חוסך כספים בתוכניות פנסיוניות דוגמת קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים, על מנת ליצור לעצמו חיסכון אשר יאפשר לו לחיות בכבוד עם פרישתו מעבודה.

מאז אמצע שנות ה-90 הקטינה המדינה את מעורבותה בניהול החיסכון הפנסיוני של הציבור והעבירה לחוסכים את השליטה על הפנסיה שלהם.


צמצום מעורבות הממשלה בניהול הכספים הפנסיונים, הקטנת הביטחון שהיא מעניקה לכספים הפנסיונים

השקעות כספי החיסכון הפנסיוני

של הציבור, הייתה מלווה הן בהגדלת דרגות החופש של מנהלי ההשקעות של קופות הגמל וקרנות הפנסיה והן פתיחת האפשרויות העומדות בפני החוסכים, לבחור את החברה בה יחסכו כספים לפנסיה, לבחור את התוכנית הפנסיונית ויחליטו אפילו על רמות החיסכון בהן ינוהלו כספיהם הפנסיונים.


מאז אמצע שנות ה- 90 החלו להיות מוצעים לציבור הרחב, במסגרת תוכניות פנסיוניות, מסלולי השקעה מגוונים, מסלולי השקעה אשר משקפים רמות סיכון שונות.

היקף הכספים שצובר אדם עד מועד פרישתו מעבודה משפיע על היקף ההכנסה הצפויה לו בפנסיה, משפיע על הרווחה הכלכלית בה יחיה לאחר הפרישה מעבודה.


מאחר ומרבית הכספים הפנסיונים, אם לא כולם (תלוי בתוכניות הפנסיוניות בהן בחר החוסך לצבור את הכספים) מושקעים בשוק ההון, הרי הרווחים או חלילה ההפסדים הנובעים מניהול הכספים הפנסיונים יש בהם כדי להשפיע על היקף החיסכון הפנסיוני של כל אחת ואחד ועל האפשרויות הכלכליות שיהיו לה ולו עם יציאתם לפנסיה.

משכך, עולה החשיבות בניהול הכספים הפנסיונים של הציבור ובבחירותיו בכל הנוגע להשקעות הכספים שמפקיד וצובר בתוכניות פנסיוניות.מגוון אפשריות השקעה בקופות גמל וקרנות פנסיה

כל חוסך בקופת גמל, קרן פנסיה ואפילו קרן השתלמות יכול להתאים לעצמו את רמת החיסכון, את מסלול ההשקעות בו ינוהלו הכספים שצובר, רמת סיכון התואמת לגילו, אופיו, אופק החיסכון שלו וטעמיו האישיים.


מגוון רחב של אפשרויות השקעה במסגרת תוכניות פנסיוניות פתוחות בפני החוסכים בישראל.


מסלול השקעות כללי

מסלול כללי במסגרת קופת גמל וקרן פנסיה הוא כזה המוגדר שהכספים המופקדים במסלול מנוהלים על פי החלטת הנהלת החברה המנהלת בהתאם להתפתחויות בשוק ההון. משמע, אין כל התחייבות לניהול הכספים ברמת סיכון מסוימת.

עד שנת 2016 מרבית כספי הציבור נוהלו במסלולים כללים, אבל מאז נאסר על צירוף חוסכים חדשים למסלול כללי בקופת גמל ובקרן פנסיה כדי ליצר מצב שבו לכל חוסך מותאם מסלול השקעות, לכל חוסך מותאמת רמת סיכון המתאימה לו.


מסלולי השקעות תלוי גיל

כדי לנסות ולהתמודד עם המציאות, ששררה עד שנת 2016, שמרבית הציבור חסך במסלולי השקעה כללים במסגרת קרנות פנסיה וקופות גמל ואין בעצם התאמה בין כל חוסך לרמת הסיכון המתאימה לו נדרשו כל החברות המנהלות קרנות פנסיה וקופות גמל. על ידי רשות שוק ההון במשרד האוצר, להציע לציבור החוסכים מסלולי השקעה תלוי גיל.

מאז 2016 מציעות כל החברות מסלולי השקעה תלוי גיל, אשר מהווים מסלולי ברירת מחדל למצטרפים חדשים לקופות גמל וקרנות פנסיה שבניהולם.

לכל הפחות, כל קופת גמל וקרן פנסיה מציעה לציבור מסלול השקעות לבני 50 ומטה, מסלול השקעות לבני 50-60 ומסלול השקעות לבני 60 ומעלה. כל אדם אשר מצטרף לתוכנית פנסיונית ולא בוחר באופן אקטיבי מסלול השקעות מצורף, באופן אוטומטי, למסלול השקעות התואם לגילו.

כאשר יגיע לגיל המתאים למסלול השקעות אחר יועברו כספיו ממסלול השקעות אחד לאחר. כספיו של אדם אשר גילו נמוך מ – 50 ינוהלו במסלול לבני 50 ומטה ועם הגיעו לגיל 50 יועברו כספיו למסלול לבני 50-60.

החברות המנהלות את קופת הגמל מנהלים כל מסלול השקעות תלוי גיל ברמת סיכון אחרת , מסלול השקעות לבני 50 ומטה משקף רמת סיכון גבוהה יותר מאשר מסלול השקעות לבני 50-60 ומסלול השקעות לבני 60 מנוהל בד"כ ברמת סיכון נמוכה יותר ממסלולי ההשקעה תלוי גמל אחרים באותה קופת גמל.


מסלולי השקעה מתמחים

אלו מסלולי השקעה אשר כל אחד מהם מוגדר במסגרת תקנון קופת הגמל / קרן הפנסיה ומשקף מדיניות השקעות ספציפית. רמת סיכון מסוימת מאוד.

במסגרת מסלול השקעות מתמחה מוגדרת התחייבות של החברה המנהלת את התוכנית הפנסיונית לנהל את מרבית הכספים הנצברים במסלול באפיק השקעות מסוים.

למשל מסלול אג"ח מוגדר כזה שלפחות 75% מן הכספים שנצברים במסלול מושקעים, בכל עת, באגרות חוב או מסלול מניות מוגדר כזה שלפחות 75% מן הכספים במסלול מושקעים, בכל עת, במניות.


קופת גמל בניהול אישי

במסגרת קופות גמל (ולא בקרנות פנסיה) מוצעות לציבור החוסכים מסלולי השקעה בניהול אישי, כאלה המאפשרים לחוסך לנהל בעצמו את הכספים שצבר בחשבונו בקופת הגמל כלומר לסחור בני"ע, לקנות ולמכור ני"ע בעצמו, על פי שיקול דעתו בכל עת.

במקביל רשאי החוסך לבחור בכל מנהל תיק השקעות ולאפשר לו לנהל את הכספים שצבר בקופת הגמל על פי הנחיות שהוא נותן למנהל התיקים.


במסגרת קופת גמל בניהול אישי מושגת לחוסך שקיפות מקסימלית של תיק ההשקעות של הכספים שנצברו בקופת הגמל, החוסך יודע בכל עת באילו ני"ע מושקעים הכספים שלו.

מגוון אפשרויות ההשקעה העומדות בפני החוסכים בקופת גמל וקרנות פנסיה משקפות שלכל חוסך יכולת להחליט על רמת המעורבות שלו בניהול החיסכון הפנסיוני שלו.


מצד אחד ללקוח האדיש, הלא מעורב יש מסלולי השקעה תלוי גיל כדי שכספים של חוסך צעיר אשר אופק החיסכון שלו ארוך והיקף הכספים שלו קטן לא ינוהלו באותה צורה, באותה רמת סיכון, כמו הכספים של חוסך מבוגר, העתיד לפרוש בקרוב לפנסיה, שהיקף הכספים שלו בקופה גדול יותר.


מן הצד השני לחוסך המעוניין להיות מעורב בניהול הכספים ואפילו לנהל בעצמו את השקעות הכספים בקופת גמל אפשרות לבחור לחסוך בקופת גמל בניהול אישי.
Comentarios


bottom of page