top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

השקעות כספי החיסכון הפנסיוני

מרבית הציבור בישראל חוסך כספים במסגרת תוכניות פנסיוניות דוגמת קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל. הפקדות הכספים לאורך השנים בתוכניות פנסיוניות נעשו לצורך ניצול הטבות המס אשר מעניקה המדינה עבור הפקדות בתוכניות פנסיוניות ועקב חובות אשר הוטלו הן על מעסיקים שנדרשו להפקיד כספים לתוכניות פנסיה על שם עובדיהם והן על עצמאים אשר יפקידו לתוכניות פנסיוניות. מרבית הכספים אשר נצברים בתוכניות פנסיוניות מושקעים בשוק ההון, כאשר התשואות המושגות על ההשקעות משליכות על היקף החיסכון של החוסך ועל אפשרויותיו הכלכליות עם יציאתו לפנסיה. מזה למעלה משני עשורים ניתנת האפשרות לחוסכים לקבוע את רמת הסיכון בה ינוהלו הכספים שחסכו בתוכניות פנסיוניות. אם עד אמצע שנות ה- 90 אפשרויות ההשקעה היו מצומצמות והמדינה פרסה את חסותה על הכספים הפנסיונים הרי מאז גדלו דרגות החופש של מנהלי החיסכון הפנסיוני ובמקביל ניתנה אפשרות בחירה/החלטה לחוסכים. אומנם החלו להציע מסלולי השקעה מגוונים לציבור הרחב, מסלולי השקעה אשר משקפים רמות סיכון שונות לבחירת החוסכים אך מרביתו המוחלט של הציבור החזיק את הכספים במסלולים כללים, כאלה אשר לא מגדירים מראש את רמת הסיכון בה ינוהלו הכספים אלא קובעים שמנהלי ההחברות המנהלות את התוכניות הפנסיוניות ינהלו את הכספים על פי שיקול דעתם בהתאם להתפתחויות בשוק ההון. אבל, באותה תוכנית פנסיונית חוסכים מבוגרים וצעירים, כאלה אשר עתידים לעשות שימוש בכספים בקרוב מאוד, עם יציאתם לפנסיה, וכאלה אשר הצטרפו לשוק העבודה רק לאחרונה ומועד פרישתם מעבודה צפוי להתרחש כעבור 30 ו- 40 שנה. לצעירים יותר סכומים קטנים בתוכניות פנסיוניות ולחוסכים מבוגרים יותר נצברו כספים בהיקפים גדולים יותר כתוצאה מהפקדות לאורך שנים.


כיצד ניתן להתאים את אופי ההשקעות, רמות הסיכון לקבוצת חוסכים כה מגוונת ? במענה לצורך להתאים לכל חוסך את רמת הסיכון המתאימה לו לאור גילו, אופק החיסכון שלו, היקף הכספים שצבר וטעמיו האישיים מוצעים היום לציבור מגוון רחב מאוד של אפשרויות השקעה במסגרת תוכניות פנסיוניות.


מסלולים כללים: כמעט בכל תוכנית פנסיונית, קופת גמל או קרן פנסיה, מנוהל מסלול השקעות המוגדר כמסלול כללי אשר במסגרתו מושקעים הכספים על פי החלטות הגוף המנהל. אין כל התחייבות של הגוף המנהל לרמת סיכון שבה ינוהלו הכספים, שיעור החשיפה לאפיקים סולידיים יותר או לאפיקים מסוימים. חשוב לציין שמאז ראשית שנת 2016 לא ניתן להצטרף למסלול כללי בקופת גמל לתגמולים או בקרן פנסיה מאחר ונקבע על ידי משרד האוצר שיש להתאים לכל חוסך את רמת הסיכון המתאימה לו ובמסגרת מסלולים כללים אין התאמה אישית ללקוח.


מסלולים מתמחים: בכל קופת גמל וקרן פנסיה מנוהלים מסלולי השקעה מתמחים אשר במסגרת כל אחד מהם מושקעים הכספים אשר הופקדו באותו מסלול בהתאם למדיניות המוגדרת בתקנון הקרן/הקופה. במסגרת מסלול מתמחה קיימת התחייבות של הגוף המנהל להשקיע שיעור מינימלי של הכספים באפיק השקעות מסוים. למשל במסלול מניות קיימת התחייבות להשקיע, בכל עת, לפחות 75% מן הכספים במסלול מניות או מסלול אג"ח, אשר במסגרתו, בכל עת, לפחות 75% מן הכספים מושקעים באגרות חוב.


מסלולים תלויי גיל: על מנת להתמודד עם המציאות שבה מרבית החוסכים בתוכניות פנסיוניות חוסכים במסלולים כללים, בין שהם בראשית תקופת החיסכון שלהם ובין שהם עתידים להתחיל לעשות שימוש בכספים במועד קרוב, בין שצברו כספים רבים ובין שהכספים שצברו קטנים, משמע מנהלים ביחד כספים של צעירים ומבוגרים, של אוהבי סיכון ושונאי סיכון, החליטו במשרד האוצר ליישם רעיון של מודל השקעות תלוי גיל. ואכן, מאז חודש ינואר 2016 במרבית קרנות הפנסיה וקופות הגמל לקצבה הוקמו מסלולי השקעה תלויי גיל, אשר מיועדים לאותם חוסכים אשר לא בוחרים את אופן ניהול הכספים שלהם, לא בוחרים את תמהיל ההשקעות באמצעות המסלולים המתמחים. במקרה כזה מנוהלים הכספים בהתאם לגילם של החוסכים. מצופה שככל שגיל החוסך גבוה יותר תקטן רמת הסיכון שבה ינוהלו כספיו. הגוף המנהל את התוכניות הפנסיוניות ינהל את הכספים של כל חוסך במסלול התואם לגילו ובמהלך השנים יעביר את כספי החוסך ממסלול המיועד לחוסכים בטווח גיל מסוים, למשל לחוסכים אשר גילם נמוך מ- 50, למסלול המיועד לחוסכים בגיל מבוגר יותר, למשל למסלול השקעות המיועד לחסכים בני 50 עד 60, כאשר החוסך חוצה את גיל 50.


קופת גמל בניהול אישי: היא קופת גמל לתגמולים הדומה לכל קופת גמל בשוק למעט אופן ניהול ההשקעות. במסגרת קופת גמל בניהול אישי ניתנת אפשרות לחוסך בעצמו לנהל את הכספים שצבר בחשבונו, זאת אומרת לקנות ולמכור ניירות ערך בכל עת בעצמו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. לחילופין יכול החוסך לבחור מנהל תיקי השקעות ולאפשר לו לנהל את הכספים שצבר בקופת הגמל על פי הנחיות שהוא נותן למנהל התיקים, כאלה המותאמות למצבו האישי, היקף הנכסים שצבר, הנזילות הנדרשת לו, טווח ההשקעה שלו וטעמיו האישיים. קופת גמל בניהול אישי מאפשרת שקיפות מלאה של תיק ההשקעות של הכספים שצבר החוסך בזמן אמת, משמע החוסך יודע בכל עת היכן וכיצד מושקעים הכספים שצבר בקופת הגמל. לחוסך בקופת גמל בניהול אישי שליטה מרבית על הסיכון שבו מנוהלים כספיו ויכולת השפעה מקסימלית על הרכב התיק.

התאמת רמת הסיכון בה ינוהלו הכספים לחוסך הינה חובה של בעל רישיון פנסיוני אשר מעניק שירות מקצועי ללקוח.


פורסם לראשונה ב"פוליסה"

Σχόλια


bottom of page