top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

הפקדות והטבות מס לעצמאים – סוף שנת 2021

מדינת ישראל מעניקה למפקידים בתוכניות פנסיוניות הטבות מס וזאת כדי לעודד את הציבור הרחב להפקיד כספים בתוכניות פנסיוניות, על מנת לחסוך כספים לגיל הפרישה.


אנסה במסגרת מאמר זה, להציג את האפשרויות העומדות בפני עצמאי לחסוך ולצבור כספים בתוכניות פנסיוניות ולהסביר על משמעות הטבות המס שמעניקה המדינה עבור הפקדות אלו.


הפקדות לתוכנית פנסיונית: מאז ראשית שנת 2017 כמעט כל עצמאי נדרש להפקיד לתוכנית פנסיונית, אשר תאפשר לו לקבל קצבת זקנה לאחר גיל הפרישה, למשך כל חיו. עצמאי מחויב להפקיד בהתאם להכנסתו. על הכנסה חודשית בהיקף של עד מחצית השכר הממוצע במשק חייב עצמאי להפקיד לפחות 4.45% ועל הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק חייב להפקיד לפחות 12.55% מהכנסה זו.


כלומר, עצמאי אשר הכנסתו החודשית דומה לשכר הממוצע במשק, 10,551 ₪, חייב להפקיד מידי חודש לתוכנית פנסיונית לכל הפחות סכום של כ- 897 ₪.


חשוב לשים לב שסכום הפקדה בהיקף כזה לא יאפשר לעצמאי יצירת חיסכון משמעותי לגיל הפרישה, סכומי כסף מספקים על מנת לחיות בכבוד בפנסיה.


לכן מדינת ישראל מעודדת עצמאים להפקיד סכומים גבוהים יותר לקופת גמל, קרן פנסיה או פוליסת ביטוח מנהלים ומעניקה למפקידים הטבות מס ייחודיות.

עצמאי המפקיד לתוכנית פנסיונית יכול ליהנות מהטבות מס משני סוגים:


הטבת ניכוי, אשר משמעותה הקטנת ההכנסה החייבת במס בסכום ההפקדה בקופת גמל או קרן פנסיה.


הטבת זיכוי, אשר משמעותה החזר מס בשיעור 35% מסכום ההפקדה בקופת גמל או בקרן פנסיה. רשות המיסים מגדירה תקרת הכנסה אשר ביחס אליה ניתן להפקיד כספים לתוכנית פנסיונית ולנצל את הטבות המס.


בשנת 2021 תקרת ההכנסה השנתית מסתכמת בסכום של 208,800 ₪.

עצמאי רשאי להפקיד 16.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרת ההכנסה על מנת לזכות במלוא הטבות המס הניתנות למי שמפקיד בקופת גמל או בקרן פנסיה.


כלומר עצמאי המבקש לנצל את מלוא הטבות המס בשנת 2021 יפקיד סכום של 34,452 ₪ ( לפי 208,800 * 16.5%).


הטבות המס הנובעות מביצוע הפקדה בתוכנית פנסיונית נחלקות אם כן לשניים.

בגין הפקדה בשיעור 5.5% מן ההכנסה (ועד תקרת ההכנסה) זוכה עצמאי להטבת זיכוי במס. כלומר עד 5.5% מהכנסה של 208,800 ₪ ייהנה החוסך מהטבת זיכוי בשיעור 35%, זאת אומרת מהחזר מס בסך 4,019.4 ₪. בגין הפקדה בשיעור של 11% מהכנסתו ועד תקרת ההכנסה זוכה עצמאי להטבת ניכוי. זאת אומרת, עד 11% מהכנסה של 208,800 ₪ נהנה החוסך מהטבת ניכוי, הטבה בשיעור המס השולי על הכנסתו. סכום ההפקדה המקסימלי בגינו ניתנת הטבת הניכוי הינו: 22,968 ₪. ( לפי 208,800 * 11%). היה והמס השולי על הכנסתו 47% הרי הטבת המס בגין ההכרה בהוצאה מסתכמת בסכום של 10,794.96 ש"ח.


כלומר, עצמאי יכול להפקיד בתוכנית פנסיונית סכום של עד 34,452 ₪ ולקבל ממס הכנסה הטבות אשר משמעותם הכספית מסתכמת בסך של 14,814.36 ₪.


דהיינו 43% מסכום ההפקדה בתוכנית פנסיונית ממומן בעצם על ידי מדינת ישראל.


הפקדה לקרן השתלמות:


עצמאי אשר יש לו הכנסות מעסק או משלח יד (בעל שליטה בחברת מעטים נחשב כשכיר) רשאי להפקיד כספים בקרן השתלמות ולזכות בהטבות מס הניתנות בגין הפקדות בתוכנית כזו. חשוב לשים לב שהפקדות בקרן פנסיה מאפשרות קבלת הטבות מס והפקדות בקרן השתלמות מאפשרות קבלת הטבות מס גם כן ואין כל כפל או קיזוז בהטבות המוענקות לעצמאי המפקיד כספים בכל אחת מן התוכניות. בשנת 2021 יכול עצמאי להפקיד בקרן השתלמות 4.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרה אשר נקבעה על ידי רשות המיסים. תקרה שונה מזו המתייחסת להפקדה בקרן פנסיה. כל סכום ההפקדה מוכר לעצמאי כהוצאה. תקרת ההכנסה השנתית בגינה רשאי עצמאי להפקיד בקרן השתלמות מסתכמת בשנת 2021 ב- 263,000 ₪. זאת אומרת, עצמאי יכול להפקיד בשנת 2021 סכום של 11,835 ₪ אשר כולו יוכר לו כהוצאה בשנה זו. אבל לא רק זאת. בדרך כלל, במרבית אפיקי ההשקעה בשוק ההון נדרשים החוסכים לשלם מס בגין רווחים – "מס רווחי הון". בקרן השתלמות ניתן להפקיד עד תקרת הפקדה שנתית והרווחים בגין הפקדה זו פטורים ממס רווחי הון. בשנת 2021 עצמאי המפקיד סכום של 18,480 ₪ - "הפקדה מוטבת", ייהנה מפטור מתשלום מס על הרווחים שיושגו על הפקדות אלו במסגרת קרן ההשתלמות (לכל אורך חיי החיסכון).


בעל שליטה רשאי להפקיד בקרן השתלמות עד תקרת שכר חודשית של 15,712 ₪ ולזכות בהטבות מס. בגין שכר זה החברה נדרשת להפקיד לזכות בעל השליטה בקרן השתלמות 7.5% (סכום הפקדה זה לא ייזקף לעובד כהכנסה) והעובד, בעל השליטה יפקיד 2.5% משכר זה. כל סכום ההפקדה, עד תקרת המשכורת הקובעת תאפשר לחוסך בקרן השתלמות לזכות בפטור מתשלום מס על הרווחים שתניב קרן ההשתלמות.


פורסם לראשונה בפוליסה ב 27.12.2021

Comments


bottom of page