top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

הערכות ליום סגריר: מטריה ביטוחית לקרן פנסיה

רבים מאזרחי מדינת ישראל חוסכים במסגרת קרן פנסיה מקיפה חדשה ומספרם הולך וגדל בשנים האחרונות הן עקב צו ההרחבה לפנסיה חובה אשר מחייב כל מעסיק, מאז שנת 2008 להפקיד כספים לפנסיה עבור עובדיו השכירים, הן עקב הטלת החובה על עצמאים להפקיד לפנסיה ולאור העובדה שברירת המחדל היא להפקיד לקרן פנסיה מקיפה ולא לתוכניות פנסיה תחליפיות.

קרן פנסיה מקיפה חדשה מבטיחה תשלום קצבת זקנה לאחר הפרישה מעבודה, ולא לפני גיל 60, ובנוסף מייצרת הגנה לחוסך לשני מקרים. עמית מבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה, אשר לפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע כתוצאה ממצב בריאותי, זכאי לקצבת נכות. עמית מבוטח, אשר נפטר, יאפשר לשאיריו לקבל קצבת שאירים מקרן הפנסיה המקיפה.

במסגרת מאמר זה אנסה להציג את נקודות החולשה הקיימות במסגרת הכיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה מקיפה חדשה והאפשרויות הקיימות בשוק על מנת להתגבר עליהן ולשפר את מצבו של החוסך בקרות מקרה ביטוח.

מטריה ביטוחית לקרן פנסיה מנסה לתת מענה לחולשות המובנות הקיימות בכיסוי הביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה, לייצר כיסוי איכותי יותר לפנסיית נכות המובטחת על ידי קרן פנסיה.

מטריה ביטוחית מאפשרת רכישת הרחבות ביטוחיות כדלקמן:

הגדרת עיסוק ספציפי.

ביטול תקופת אכשרה.

ביטול קיזוז מביטוח לאומי.

עיסוק ספציפי: במסגרת התקנון האחיד של קרנות הפנסיה המקיפות בישראל נקבע שאדם יוגדר כנכה אם אין הוא מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו, לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו. כלומר, אם עמית המבוטח בקרן הפנסיה מסוגל לעבוד בעבודה אחרת בהתאם להשכלתו, הכשרתו וניסיונו, קרן הפנסיה לא תשלם לו קצבת נכות. זו אולי נקודת התורפה הגדולה של קרן פנסיה. כאשר בוצעה השוואה בין הכיסוי הביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה במסגרת קרן פנסיה מקיפה לכיסוי הקיים במסגרת פוליסת ביטוח היו שטענו שבפוליסה ניתן להוסיף הגדרה עיסוקית ומשכך הכיסוי למבוטח טוב יותר. מטריה ביטוחית המתווספת לכיסוי בקרן הפנסיה מרחיבה את הכיסוי למקרה בו המבוטח אינו יכול לעבוד בעיסוק ספציפי. כלומר אם קרן הפנסיה תדחה את תביעת המבוטח בטענה כי למרות הפגיעה שהתרחשה במצבו הוא יכול לעסוק בעבודה אחרת הרי המטריה הביטוחית מבטיחה תשלום אם אין המבוטח יכול להמשיך לעסוק בעיסוק הספציפי שלו, לעסוק בעיסוק שבו עסק ובמעמד שבו היה במהלך 12 החודשים שלפני קרות מקרה הביטוח. חשוב לשים לב שניתן לרכוש הגדרה עיסוקית לבעלי מקצוע הנכללים ברשימה סגורה של חברת הביטוח ולא ניתן לרכוש את הכיסוי לכל בעל מקצוע.

תקופת הכשרה: מוגדרת כפרק הזמן שבמהלכו לא יהיה זכאי המבוטח לכיסוי ביטוחי בגין מחלות שהיו למבוטח לפני הצטרפותו לקרן הפנסיה. קרן פנסיה מקיפה חדשה מגדירה שאם אי יכולתו של המבוטח לעבוד נובעת מאירוע רפואי כלשהו אשר נובע ממחלה שהייתה לו לפני ההצטרפות לקרן הפנסיה אין הוא מבוטח במשך 60 חודשים, כלומר קיימת תקופת הכשרה של 5 שנים.

למשל, אדם הצטרף לקרן הפנסיה כאשר הוא סובל מיתר לחץ דם. כעבור שנה עבר אירוע לבבי והוא מצוי בשיקום והחלמה. הנהלת קרן הפנסיה תקבע שאין הוא זכאי לקצבת נכות כי האירוע הלבבי נובע מיתר לחץ דם אשר ממנו סבל לפני הצטרפותו לקרן הפנסיה. מטריה ביטוחית יכולה להבטיח שאם תביעת המבוטח לקרן הפנסיה תידחה מהסיבה שמקרה הביטוח התרחש בתקופת האכשרה בקרן הפנסיה יזכה המבוטח לתשלום מחברת הביטוח בזכות פוליסת הביטוח, המטריה שרכש.

קיזוז קצבת נכות: קרן פנסיה מקזזת מסכום קצבת הנכות שהיא תשלם לעמית נכה אם הוא זכאי לקצבה ממקור אחר עקב אותו אירוע מזכה, דוגמת ביטוח לאומי עקב תאונת עבודה או כתוצאה מפגיעה בפעולת איבה המזכה את המבוטח בקצבה.

בתקנון קרן פנסיה מקיפה חדשה נקבע: "קבעה החברה המנהלת כי הנכות נגרמה מאירוע מזכה המקנה זכאות לקצבה ממקור אחר, תותנה מלוא זכאותו של עמית לקצבת נכות בכך שיתבע את התשלומים המגיעים לו לקצבה ממקור אחר ובהתאם להוראות החוק הרלוונטיות". במסגרת מטריה ביטוחית לקרן פנסיה קיימת אפשרות לרכוש כיסוי לביטול קיזוז קצבת נכות על ידי קרן הפנסיה מול פיצוי חודשי המשולם על ידי המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון ואז בקרות מקרה ביטוח קרן הפנסיה לא תקזז קצבה המשולמת על ידי גורם אחר. ניתן לרכוש מטריה ביטוחית בחברת ביטוח עבור כל קרן פנסיה ולאו דווקא כזו המנוהלת במסגרת אותה קבוצת ביטוח.

בעל רישיון פנסיוני השואף לתת ערך ללקוחותיו יכול לתת מענה לאדם על פי צרכיו ועיסוקיו מתוך שלל המוצרים המוצעים בשוק. התאמת המוצר, הכיסוי הביטוחי לפרט הינה אבן יסוד במתן שירות מקצועי לציבור הרחב.

Comments


bottom of page