top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

המודל הצ'יליאני בקרנות הפנסיה

יוני 2022

המודל הצ'יליאני בקרנות הפנסיה

הבורסות בעולם חווים בחודשים האחרונים ירידות חדות אשר לא חוו מזה זמן רב וגם על הבורסה בתל אביב אין המשבר פוסח. הירידות החדות לאורך זמן מוסברות בשלל סיבות, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, הציפיות האינפלציוניות העולות, הצפי לעליית ריבית, החששות ממיתון וכו'. הירידות החדות בשוק ההון משפיעות על החיסכון הפנסיוני של כל אחת ואחד בדיוק כמו שהעליות במרבית המדדים המובילים, אשר אפינו את השווקים בשנים האחרונות הניבו לחוסכים בקרנות הפנסיה ובקופות הגמל רווחים נאים לאורך זמן.


דווקא בימים אלו, ראוי לבחון את רמות הסיכון בהם מושקעים כספי החיסכון ואת התאמתם לאופק החיסכון של כל חוסך ולטעמיו האישיים. מאז אמצע שנות ה- 90 מוצעים לציבור החוסכים מגוון מסלולי השקעה במסגרת קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, מסלולי השקעה המוגדרים מראש, המשקפים רמות סיכון שונות. למרות מגוון האפשרויות, לא רבים מן החוסכים ניצלו את אפשרויות הבחירה העומדות בפניהם ובעצם עד המשבר הפיננסי בשנת 2008 מרבית החוסכים בקופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה השקיעו את כספם ב"מסלול כללי", מסלול השקעות במסגרתו מנהלי ההשקעות של הגופים המוסדיים השקיעו את הכספים בהתאם להתפתחויות בשוק ההון. המשבר הפיננסי, אשר התרחש בעולם כולו בשנת 2008 גרם לקברניטי משרד האוצר לאמץ את המודל הצ'יליאני במסגרתו הכספים של כל חוסך ינוהלו במסלול השקעות התואם לגילו אלא אם כן בחר החוסך באופן יזום במסלול השקעות אחר. מאז שנת 2016 נדרשו כל קופות הגמל וקרנות הפנסיה להציע לציבור החוסכים מסלולי השקעה תלויי גיל- המודל הצ'יליאני. מרבית קרנות הפנסיה מציעות, מאז ראשית 2016, 3 מסלולי השקעה, תלויי גיל. מסלול השקעה לחוסכים אשר גילם נמוך מ- 50, מסלול השקעה לחוסכים בני 50-60 ומסלול השקעה לבני 60 ומעלה. בבסיסו של המודל הצ'יליאני מצויה ההנחה כי ככל שאדם צעיר יותר, אופק ההשקעה שלו ארוך יותר ולכן עדיף שינהל את כספיו ברמת סיכון גבוהה יותר מאחר והשקעה ברמת סיכון גבוהה יותר תניב לאורך זמן תשואה גבוהה יותר. ככל שחולפות השנים, החוסך מתקרב יותר ויותר לגיל הפרישה כדאי שמרכיב הסיכון שהחוסך נוטל בניהול הכספים הפנסיוניים שלו ילך ויקטן. יחד עם זאת חשוב לשים לב שרמת הסיכון במסלולי ההשקעה לאותם גילאים, איננה זהה, בחברות השונות והדבר תלוי במדיניות ההשקעה של כל חברה המנהלת קרן פנסיה והחלטות ההשקעה שכל גוף מקבל. בחינת רמות הסיכון, דרך שיעור החשיפה למניות, נכון לסוף חודש אפריל 2022 מלמדת שבכל קרן פנסיה בחרו להשקיע את הכספים במסלול לבני 50 ומטה ברמת סיכון גבוהה יותר ובמסלול לבני 60 ומעלה ברמת סיכון נמוכה יותר. למשל, שיעור החשיפה למניות בקרן הפנסיה של מיטב במסלול לבני 50 ומטה, היה 56%, במסלול לבני 50-60 שיעור החשיפה למניות היה 47% ובמסלול לבני 60 ומעלה שיעור החשיפה למניות הסתכם בכ- 27%.


שיעור החשיפה למניות (בסוף אפריל 2022):


כלומר, עצם העובדה שבכל קרן פנסיה מוצע ומנוהל מסלול השקעות לבני 50 ומטה אין בכך כדי להצביע שרמת הסיכון המאפיינת מסלול זה בכל קרנות הפנסיה זהה. להיפך, כל גוף קובע את מדיניות ההשקעות שלו, בוחר את שיעור החשיפה למניות, את ני"ע שבהם הוא משקיע ואת עיתוי הרכישה או המכירה של כל ני"ע. התוצאה היא שונות גדולה בתשואות שהניבו קרנות הפנסיה השונות, גם במסלולי השקעה המיועדים לחוסכים באותם גילאים. בין מסלולי ההשקעה לבני 50 ומטה בקרנות פנסיה הניבה הקרן של הראל את התשואה הגבוהה ביותר ב- 12 החודשים האחרונים, 4.69%, בעוד הקרן בניהול אלטשולר שחם הניבה תשואה שלילית של 2.62%. בין מסלולי ההשקעה בקרנות פנסיה המיועדים לחוסכים בגילאי 50-60 הקרן אשר הניבה את התשואה הגבוהה ביותר ב- 12 החודשים האחרונים הייתה זו שבניהול מיטב אשר הניבה תשואה בשיעור של 4.24% לעומת תשואה שלילית של 2.11% שהניבה הקרן עם ההישג החלש ביותר של אלטשולר שחם. בין מסלולי ההשקעה בקרנות פנסיה המיועדים לחוסכים בני 60 ומעלה, הניבה הקרן שבניהול כלל את התשואה הגבוהה ביותר ב- 12 החודשים האחרונים, תשואה בשיעור 3.52% לעומת תשואה אפסית של קרן הפנסיה שבניהול אלטשולר שחם.
בימים אלה, כאשר הציבור נחשף לירידות החדות בשווקים יש לתת דגש על אופי ההשקעות של כל חוסך, רמת הסיכון בה מנוהלים כספיו הפנסיונים וככל הנדרש לבצע התאמות בהתאם לאופק החיסכון של כל חוסך, צרכיו וטעמיו האישיים.


Comments


bottom of page