top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

הטבות מס לעצמאים – פנסיה והשתלמות – 2021

על מנת לעודד את הציבור בישראל להפקיד כספים בתוכניות פנסיוניות, כמו קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים, כדי לחסוך לגיל הפרישה, מעניקה המדינה לציבור החוסכים הטבות מס.

במסגרת מאמר זה אנסה להציג את האפשרויות של עצמאי לחסוך ולצבור כספים בתוכניות פנסיוניות ולהסביר על אופן ניצול הטבות המס שמעניקה מדינת ישראל עבור הפקדות אלו.

הפקדות לתוכנית פנסיונית:


מאז ראשית שנת 2017 כל עצמאי (כמעט) נדרש להפקיד לתוכנית פנסיונית, אשר תקנה לו זכות לקבל קצבה לאחר גיל הפרישה, למשך כל חיו. עצמאי נדרש לבצע הפקדה חודשית בהתאם להכנסתו. בגין הכנסה חודשית בגובה עד מחצית השכר הממוצע במשק נדרש עצמאי להפקיד לפחות 4.45% ובגין הכנסה העולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק נדרש להפקיד לפחות 12.55% מהכנסה זו. זאת אומרת, עצמאי אשר הכנסתו החודשית דומה לשכר הממוצע במשק, 10,551 ₪, נדרש להפקיד מידי חודש לתוכנית פנסיונית לכל הפחות סכום של 897 ₪. יחד עם זאת ברור שסכום הפקדה בהיקף כזה לא יאפשר לעצמאי יצירת חיסכון משמעותי לגיל הפרישה, סכומי כסף מספקים על מנת לחיות בכבוד בפנסיה. לכן מדינת ישראל מעודדת עצמאים להפקיד סכומים גבוהים יותר לקופת גמל, קרן פנסיה או פוליסת ביטוח מנהלים ומעניקה להם הטבות מס ייחודיות.


הפקדה לתוכנית פנסיונית מאפשרת לעצמאי ליהנות משני סוגים של הטבות מס:


הטבת ניכוי, אשר משמעותה הקטנת ההכנסה החייבת במס בסכום ההפקדה בקופת גמל או קרן פנסיה.

הטבת זיכוי, אשר משמעותה החזר מס בשיעור 35% מסכום ההפקדה בקופת גמל או בקרן פנסיה.


רשות המיסים מגדירה תקרת הכנסה אשר ביחס אליה ניתן להפקיד כספים לתוכנית פנסיונית ולנצל את הטבות המס. בשנת 2021 תקרת ההכנסה השנתית מסתכמת בסכום של 208,800 ₪.

עצמאי רשאי להפקיד 16.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרת ההכנסה על מנת לזכות במלוא הטבות המס הניתנות למי שמפקיד בקופת גמל או בקרן פנסיה. זאת אומרת שעצמאי המבקש לנצל את מלוא הטבות המס בשנת 2021 יפקיד סכום של 34,452 ₪ ( לפי 208,800 * 16.5%). הטבות המס הנובעות מביצוע הפקדה בתוכנית פנסיונית נחלקות אם כן לשניים.

בגין הפקדה בשיעור 5.5% מן ההכנסה (ועד תקרת ההכנסה) זוכה עצמאי להטבת זיכוי במס. כלומר עד 5.5% מהכנסה של 208,800 ₪ ייהנה החוסך מהטבת זיכוי בשיעור 35%, זאת אומרת מהחזר מס בסך 4,019.4 ₪.

בגין הפקדה בשיעור של 11% מהכנסתו ועד תקרת ההכנסה זוכה עצמאי להטבת ניכוי. זאת אומרת, עד 11% מהכנסה של 208,800 ₪ נהנה החוסך מהטבת ניכוי, הטבה בשיעור המס השולי על הכנסתו.

סכום ההפקדה המקסימלי בגינו ניתנת הטבת הניכוי הינו: 22,968 ₪. ( לפי 208,800 * 11%).

היה והמס השולי על הכנסתו 47% הרי הטבת המס בגין ההכרה בהוצאה מסתכמת בסכום של 10,794.96 ש"ח. כלומר, עצמאי יכול להפקיד בתוכנית פנסיונית סכום של עד 34,452 ₪ ולקבל ממס הכנסה הטבות אשר משמעותם הכספית מסתכמת בסך של 14,814.36 ₪. דהיינו 43% מסכום ההפקדה בתוכנית פנסיונית ממומן בעצם על ידי מדינת ישראל.


הפקדה לקרן השתלמות:

עצמאי אשר יש לו הכנסות מעסק או משלח יד (בעל שליטה בחברת מעטים נחשב כשכיר) רשאי להפקיד כספים בקרן השתלמות ולזכות בהטבות מס הניתנות בגין הפקדות בתוכנית כזו.

חשוב לדעת שהפקדות בקרן פנסיה מאפשרות קבלת הטבות מס והפקדות בקרן השתלמות מאפשרות קבלת הטבות מס ואין כל כפל או קיזוז בהטבות המוענקות לעצמאי המפקיד כספים בכל אחת מן התוכניות.

בשנת 2021 יכול עצמאי להפקיד בקרן השתלמות 4.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרה אשר נקבעה על ידי רשות המיסים. תקרה שונה מזו המתייחסת להפקדה בקרן פנסיה. כל סכום ההפקדה מוכר לעצמאי כהוצאה.

תקרת ההכנסה השנתית בגינה רשאי עצמאי להפקיד בקרן השתלמות מסתכמת בשנת 2021 ב- 263,000 ₪. משמע, עצמאי יכול להפקיד בשנת 2021 סכום של 11,835 ₪ אשר כולו יוכר לו כהוצאה בשנה הנוכחית.

אבל לא רק זאת. בדרך כלל, במרבית אפיקי ההשקעה בשוק ההון אנו נדרשים לתשלום מס בגין רווחים – "מס רווחי הון". בקרן השתלמות ניתן להפקיד עד תקרת הפקדה שנתית ורווחים בגין הפקדה זו פטורים ממס רווחי הון.

בשנת 2021 עצמאי המפקיד סכום של 18,480 ₪ - "הפקדה מוטבת", ייהנה מפטור מתשלום מס רווחי הון כפי שיניבו סכומים אלו במסגרת קרן ההשתלמות (לכל אורך חיי החיסכון).


בעל שליטה רשאי להפקיד בקרן השתלמות עד תקרת שכר חודשית של 15,712 ₪ ולזכות בהטבות מס. בגין שכר זה החברה תפקיד לזכות בעל השליטה בקרן השתלמות 7.5% (סכום הפקדה זה לא ייזקף לעובד כהכנסה) והעובד, בעל השליטה יפקיד 2.5% משכר זה. כל סכום ההפקדה, עד תקרת המשכורת הקובעת תאפשר לחוסך בקרן השתלמות לזכות בפטור מתשלום מס על הרווחים שתניב קרן ההשתלמות.


פורסם לראשונה ב"פוליסה"

Commentaires


bottom of page