top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

הטבות מס לעצמאים – פנסיה והשתלמות – 2020

היום כבר כולם יודעים שכדאי להפקיד כספים בתוכניות פנסיוניות על מנת לצבור כספים אשר ישמשו אותנו לאחר גיל הפרישה. המדינה מעודדת את הציבור לבצע הפקדות לקופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים על ידי מתן הטבות מס המוענקות עבור הפקדות לתוכניות אלו. לקראת סוף שנת 2020, אתמקד במסגרת מאמר זה, באפשרויות של עצמאי לחסוך ולצבור כספים בקרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים וגם בקרן השתלמות, תוך ניצול הטבות המס שמעניקה מדינת ישראל עבור הפקדות אלו.

הפקדות לתוכנית פנסיונית:


מאז חודש ינואר 2017 חייב כמעט כל עצמאי להפקיד כספים לתוכנית פנסיונית, אשר תקנה לו את הזכות לקבל קצבה לאחר גיל הפרישה מעבודה למשך כל חיו. עצמאי נדרש לבצע הפקדה חודשית בהתאם לגובה הכנסתו. עבור הכנסה חודשית בגובה של עד מחצית השכר הממוצע במשק נדרש עצמאי להפקיד 4.45% ובגין הכנסה העולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק נדרש עצמאי להפקיד לפנסיה סכום השווה ל- 12.55% מהכנסה זו. משמע, עצמאי אשר הכנסתו החודשית דומה לשכר הממוצע במשק, 10,551 ₪, נדרש להפקיד מידי חודש לתוכנית פנסיונית לכל הפחות סכום של 897 ₪.

חשוב לתת את הדעת לעובדה שסכום הפקדה בהיקף כזה לא יאפשר לעצמאי בניית חיסכון משמעותי לגיל הפרישה. המדינה מעודדת כל עצמאי להפקיד סכומים גבוהים יותר לקופת גמל, קרן פנסיה או פוליסת ביטוח מנהלים ועושה זאת על ידי מתן הטבות מס ייחודיות לעצמאי.


עצמאי המבצע הפקדה לתוכנית פנסיונית זכאי ליהנות מהטבות מס משני סוגים:

הטבת ניכוי מס, אשר משמעותה הקטנת ההכנסה החייבת במס בסכום ההפקדה בתוכנית פנסיונית.

הטבת זיכוי מס, אשר משמעותה החזר מס בשיעור 35% מסכום ההפקדה בתוכנית פנסיונית.

רשות המיסים מגדירה תקרת הכנסה אשר ביחס אליה ניתן לבצע הפקדה של כספים לתוכנית פנסיונית ולנצל את הטבות המס. בשנת 2020 תקרת ההכנסה השנתית מסתכמת בסכום של 211,200 ₪. עצמאי רשאי להפקיד 16.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרת ההכנסה על מנת לזכות במלוא הטבות המס הניתנות למי שמפקיד בתוכנית פנסיונית. זאת אומרת, עצמאי המבקש לנצל את מלוא הטבות המס הניתנות בשנת 2020 יפקיד סכום של 34,848 ₪ ( לפי 211,200 * 16.5%).

הפקדה בתוכנית פנסיונית מאפשרת לעצמאי לזכות בהטבות מס משני סוגים.

עבור הפקדה בשיעור של 5.5% מן ההכנסה (ועד תקרת ההכנסה) עצמאי נהנה מהטבת זיכוי במס. כלומר, הפקדה בשיעור של עד 5.5% מהכנסה של 211,200 ₪ מקנה לחוסך הטבת זיכוי במס בשיעור של 35%, זאת אומרת מהחזר מס בסך 4,065.6 ₪. הפקדה בשיעור של 11% מהכנסתו ועד תקרת ההכנסה מקנה לעצמאי הטבת ניכוי. זאת אומרת, בגין הפקדה בשיעור של עד 11% מהכנסה של 211,200 ₪ נהנה החוסך מהטבת ניכוי, הטבה בשיעור המס השולי על הכנסתו. סכום ההפקדה המקסימלי עבורה ניתנת הטבת הניכוי הינו: 23,232 ₪. ( לפי 211,200 * 11%). היה והמס השולי על הכנסתו 47% הרי הטבת המס בגין ההכרה בהוצאה מסתכמת בסכום של 10,919 ש"ח. כלומר, עצמאי יכול להפקיד בתוכנית פנסיונית עד סכום של 34,848 ₪ בשנת 2020 ולקבל ממס הכנסה סכום של 14,984.5 ₪. משמעות הדבר ש- 43% מסכום ההפקדה בתוכנית פנסיונית ממומן בעצם על ידי מדינת ישראל.

הפקדה לקרן השתלמות:

עצמאי אשר יש לו הכנסות מעסק או ממשלח יד (בעל שליטה בחברת מעטים נחשב כשכיר) רשאי גם להפקיד כספים בקרן השתלמות ולזכות בהטבות מס הניתנות בגין הפקדות בתוכנית כזו.

הטבות המתווספות לאלו הנובעות מביצוע הפקדה לתוכנית פנסיונית מסוג קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. אין כל כפל או קיזוז בהטבות המוענקות לעצמאי המפקיד כספים בתוכנית פנסיונית וגם בקרן השתלמות.

בשנת 2020 יכול עצמאי להפקיד בקרן השתלמות 4.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרה אשר נקבעה על ידי רשות המיסים. תקרה שונה מזו המתייחסת להפקדה בקרן פנסיה. תקרת ההכנסה השנתית בגינה רשאי עצמאי להפקיד בקרן השתלמות מסתכמת בשנת 2020 ב- 265,000 ₪. כל סכום ההפקדה מוכר לעצמאי כהוצאה.

משמע, עצמאי יכול להפקיד בשנת 2020 סכום של 11,925 ₪ אשר כולו יוכר לו כהוצאה בשנה הנוכחית. אבל לא רק זאת. בדרך כלל, במרבית אפיקי ההשקעה בשוק ההון אנו נדרשים לתשלום מס בגין רווחים – "מס רווחי הון". בקרן השתלמות ניתן להפקיד עד תקרת הפקדה שנתית ורווחים בגין הפקדה זו פטורים ממס רווחי הון.

בשנת 2020 עצמאי המפקיד סכום של 18,600 ₪ - "הפקדה מוטבת", ייהנה מפטור מתשלום מס רווחי הון כפי שיניבו סכומים אלו במסגרת קרן ההשתלמות (לכל אורך חיי החיסכון).

בעל שליטה רשאי להפקיד בקרן השתלמות עד תקרת שכר חודשית של 15,712 ₪ ולזכות בהטבות מס. בגין שכר זה החברה מפקידה בקרן השתלמות על שם בעל השליטה 7.5% (סכום הפקדה זה לא ייזקף לעובד כהכנסה) והעובד, בעל השליטה, מפקיד 2.5% משכר זה. כל סכום ההפקדה, עד תקרת המשכורת הקובעת מאפשר לחוסך בקרן השתלמות לזכות בפטור מתשלום מס על הרווחים שתניב קרן ההשתלמות בכל תקופת החיסכון, עד המועד בו ימשוך החוסך את הכספים מן הקרן.


פורסם לראשונה ב"פוליסה"

Yorumlar


bottom of page