top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

ההערכות הפיננסית הנדרשת בעת התרחבות המשפחה

ההחלטות הנדרשות בתחום הפיננסי עם הולדת תינוק חדש


לידת תינוק חדש והרחבת המשפחה מהווה אירוע משמח אשר מביא לאושר רב למשפחה ולקרובים אבל גם

ההחלטות הנדרשות בתחום הפיננסי עם הולדת תינוק חדש

מחייב ביצוע התאמות פיננסיות להרחבת המשפחה וקבלת החלטות.


קרן פנסיה מקיפה

החיסכון הפנסיוני של כל אחת ואחד נועד להבטיח קבלת קצבת זקנה לאחר הפרישה מעבודה ובנוסף מעניק הגנה למשפחה מפני סיכונים העלולים להתרחש במהלך שנות העבודה.

במסגרת קרן פנסיה קיים כיסוי למקרה מוות. הבטחה של קרן הפנסיה שבמקרה מות החוסך או החוסכת תשלם קרן הפנסיה קצבה חודשית לשאירים שהם בן / בת זוג ולילדים. קצבת שאירים לבן / בת זוג לכל החיים וקצבת שאירים לילדים עד הגיעם לגיל 21.

כאשר רווק מצטרף לקרן פנסיה מקיפה הוא יכול להצהיר שהוא רווק ללא ילדים ואז לא יגבו פרמיות ביטוח למקרה מוות בחשבונו בקרן.

שינוי המצב המשפחתי מחייב התייחסות וקבלת החלטות מושכלת על רקע הסטאטוס החדש.

יש להודיע לקרן הפנסיה על הולדת תינוק, על שינוי מצבו המשפחתי של המבוטח ויש להתאים את מסלול הביטוח בקרן הפנסיה למצב המשפחתי החדש ולוודא שבמקרה מוות תשלם קרן הפנסיה קצבת שאירים לתינוק.


קופת גמל

במסגרת קופת גמל חוסכים כספים לשימוש עתידי. בעת פטירה של החוסך, בעל חשבון קופת הגמל, תשלם קופת הגמל את הסכום שנצבר בחשבון למוטבים כפי שנקבעו על ידי החוסך. שינוי במצב המשפחתי יכול להוות מניע לבחינת המוטבים כפי שנקבעו והתאמתם לסטאטוס המשפחתי החדש.


ביטוח חיים

הצטרפות תינוק חדש למשפחה, משמעותה שנוסף ילד התלוי ביכולת ההשתכרות של האב / האם.

עם התרחבות המשפחה והתווספות תינוק גדלה החשיבות של גידור הסיכון הנובע ממקרה מוות, אשר עלול לערער את היציבות הכלכלית של המשפחה וחשוב מאוד לבחון את הצורך בביטוח חיים, סכום הביטוח הנדרש והכל בהתאם למאפיינים האישים של המובטח ובני משפחתו.


קופת גמל חיסכון לכל ילד

מאז שנת 2016 זכאי כל ילד במדינת ישראל לחיסכון ארוך טווח אשר מבוצע על ידי הביטוח הלאומי. החיסכון נעשה בדרך של הפקדת סכום חודשי של 55 ₪.

בפני ההורה קיימת האפשרות לקבל החלטה אם ההפקדות יבוצעו לקופת גמל או לתוכנית חיסכון בנקאית.

היה ובחר ההורה לחסוך לזכות הילד בקופת גמל יכול ההורה להחליט על הקופה בה יופקדו הכספים ועל מסלול ההשקעות במסגרתו ינוהלו הכספים.

בנוסף, יכול ההורה להכפיל את סכום ההפקדה החודשי כך שזה יסתכם ב 110 ₪ על חשבון קצבת הילדים לה הוא זכאי.


ביטוח בריאות

צירוף התינוק שנולד לקופת חולים מאפשרת קבלת שירותי בריאות ציבורים. כיום ברור שקיימות בעיות קשות ביכולת של המערכת הציבורית לתת מענה נדרש וקיימים חוסרים משמעותיים במכלול השירותים אשר מוצעים על ידי קופות החולים ולכן רבים מתושבי מדינת ישראל רוכשים ביטוח פרטי בחברת ביטוח, אשר יכסה את ההוצאות הקשורות לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות שלא בסל הבריאות וכו'. עם בואו של תינוק חדש יש לבחון רכישת כיסויים ביטוחים גם עבורו.


ביטוח למקרה גילוי מחלה קשה

עצם גילוי מחלה קשה מציב אתגרים רבים בפני החולה ובני משפחתו. גילוי מחלה קשה אצל ילד הוא קשה אלפי מונים. ביטוח למקרה גילוי מחלה קשה מבטיח יציבות כלכלית למשפחה בעת צרה. מבטיח תשלום סכום חד פעמי, כפי שנרכש, אשר מאפשר לבני המשפחה להקדיש את כל המאמצים הנדרשים לליווי וחיזוק החולה תוך צמצום הקשיים הכלכליים הנובעים מהפגיעה ביכולת ההשתכרות של ההורים בעת מחלה של הילד.
Comments


bottom of page