top of page
  • תמונת הסופר/תאיציק אסטרייכר

הדברים שחשוב לעשות לפני תום השנה

חלון זמן קצר נותר לסיומה של שנת 2022 על מנת לבצע מספר פעולות בהקשר לחיסכון הפנסיוני ולנצל הטבות מס שלא ניתן להעביר משנה לשנה וחשוב לנצל אותם לפני תום השנה. הימים שנותרו לסיום השנה מאפשרים גם למעסיק לבצע פעולות הנובעות מן החובות החלות עליו בהקשר לחיסכון הפנסיוני של עובדיו.


הפקדות מעסיק בקרן פנסיה לזכות עובדיו: בראשית שנת 2008 נכנס לתוקפו צו ההרחבה לפנסיית חובה במשק, אשר הטיל חובה על כל מעסיק להפקיד כספים בתוכנית פנסיונית על שם עובדיו, תכנית אשר תבטיח לעובד קצבת זקנה עם פרישתו מעבודה ותכלול כיסוי ביטוחי למקרה מוות וכיסוי ביטוחי למקרה אובדן כושר עבודה במהלך תקופת עבודתו.


העובדים אשר לזכותם חייב המעביד להפקיד כספים לתוכנית פנסיונית הם אלו שצברו וותק של 6 חודשי עבודה, החל מן החודש השביעי, ובלבד שגילו של העובד עולה על 20 במקרה של אישה ו-21 במקרה של גבר. היה והעובד מבוטח בתוכנית פנסיונית עוד מלפני תחילת עבודתו הרי המעסיק חייב להקדים את ההפקדות, לא להמתין 6 חודשים, אלא להתחיל לבצע הפקדות לתוכנית פנסיונית כעבור 3 חודשים ממועד תחילת עבודת העובד אצלו וזאת רטרואקטיבית מן החודש הראשון בו העובד מועסק על ידו.


חשוב מאוד לשים לב שצו ההרחבה לפנסיית חובה קובע שאם העובד מבוטח בתוכנית פנסיונית, הוא זכאי להפקדות כעבור 3 חודשים ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק החדש- הנוכחי או לפני תום שנת המס לפי המוקדם שביניהם, רטרואקטיבית.


לפני סוף השנה ראוי שכל מעסיק יבחן: * שהוא מבצע הפקדות בשיעורים כפי שנדרש בצו ההרחבה, לכל הפחות 6% ניכוי משכרו של העובד, 6.5% הפקדת המעסיק לתגמולים ואובדן כושר עבודה ו-6% הפקדה של המעסיק על חשבון פיצויים. * שעובדים המבוטחים בתוכנית פנסיונית שהחלו לעבוד ברבעון האחרון של השנה יזכו להפרשות רטרואקטיבית ממועד תחילת העסקתם. * שניתנה אפשרות לעובד לבחור את הגוף המנהל את התוכנית הפנסיונית ואת התוכנית עצמה ואם לא בחר העובד, שהמעסיק מבצע את ההפקדות הנדרשות ממנו ואין הוא נשען על העדר הנחייה של העובד. צו ההרחבה לפנסיית חובה קובע שחלה על מעסיק חובה לבצע את ההפקדות לתוכנית פנסיונית אשר זהותה תקבע על ידי העובד, אך בהעדר הוראה של העובד, חייב המעסיק בביצוע הפקדה לקרן פנסיה ברירת מחדל. מאז חודש נובמבר 2016 נדרש המעסיק להפקיד באחת מקרנות הפנסיה שנקבעו כברירת מחדל על ידי רשות שוק ההון.

* את אופן כיסוי ההתחייבויות של המעסיק לתשלום פיצויים. חוק פיצויי פיטורים קובע שעובד זכאי לפיצויים בגובה שכרו החודשי האחרון כפול מספר שנות העבודה, ככל שהעובד זכאי לפיצויים בעת סיום יחסי עובד מעביד. הסדר פנסיית חובה קובע שסעיף 14 יחול על הפרשות המעסיק למרכיב הפיצויים. אם המעסיק מפקיד את השיעור המינימלי שנקבע בצו ההרחבה לפנסיית חובה הרי הוא מפקיד 6% משכרו החודשי של העובד ואילו 2.33% הוא דוחה לתשלום במועד פרישת העובד. השלמת הפקדות על חשבון פיצויים עד מלוא החבות לפני סוף השנה מאפשרת למעסיק ביצוע הוצאה מוכרת בשנת המס בה משולמים הכספים בפועל לקרן הפנסיה, בגבולות הסכומים המותרים על פי חוק.


גם עצמאי ראוי שיבחן את האפשרויות למיצוי הטבות המס לפני סוף שנת 2022.


הפקדות לקרן השתלמות: עצמאי רשאי להפקיד לקרן השתלמות עד 7% מהכנסתו השנתית ועד תקרה של 270,000 ₪ כלומר לבצע הפקדה עד סכום של 18,960 ₪ בשנת המס 2022. בגין הפקדה זו יוכל ליהנות מהטבת מס בשיעור 4.5% מהכנסתו השנתית, משמע סכום של 12,150 ₪, יוכר לו לניכוי.


בעל שליטה בחברת מעטים רשאי להפקיד 10% משכרו החודשי עד 15,712 ₪ לקרן השתלמות. 2.5% על חשבון בעל השליטה ו- 7.5% על חשבון החברה. היה ויבקש להפקיד רק את הסכומים אשר ממקסמים את הטבת המס יפקיד בעל השליטה על חשבון החברה 4.5% מהכנסתו השנתית ולפחות 1.5% על חשבונו. הפקדות לקרן פנסיה: מאז שנת 2017 חובה על כל עצמאי בגיל 21 עד 60 (למעט עצמאי שבראשית 2017 היה בן 55 או יותר) להפקיד סכומים מינימליים לתוכנית פנסיה. על הכנסה שעד מחצית השכר הממוצע במשק נדרש עצמאי להפקיד לכל הפחות 4.45% ועל הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק נדרש עצמאי להפקיד לפחות 12.55%. (השכר הממוצע במשק מסתכם בסך 10,551 ₪) כלומר סכום הפקדה שנתי של 10,762 ₪.


עצמאי שלא יפקיד לכל הפחות את סכומי המינימום עלול להיות מחויב בתשלום קנס, אך אפילו יותר חשוב מכך, לפגוע ביכולת הכלכלית שהוא צובר לתקופה שלאחר הפרישה מעבודה. עצמאי רשאי להפקיד לקרן פנסיה עד 16.5% מהכנסתו השנתית לשם מיצוי הטבות המס עד הכנסה של 213,600 ₪, משמע עצמאי יכול לשם ניצול הטבות המס להפקיד עד סכום של 35,244 ₪, על מנת ליהנות מהטבות המס המוענקות למפקיד במוצר פנסיוני. לאחר סיומה של השנה לא ניתן יהיה לבצע את ההפקדות עבור שנת 2022.


הפקדת כספים בקופת גמל להשקעה: קופת גמל להשקעה מאפשרת לכל אדם להפקיד כספים בקופה ולמשוך אותם בכל עת, תוך תשלום מס בשיעור 25% מן הרווח הריאלי.


במסגרת הקופה ניתן לבחור מסלולי השקעה ולשנות את הרכב ההשקעות בכל עת ואין הדבר מהווה סיבה להתחשבנות מס. תשלום המס יהיה רק במועד משיכת הכספים מן הקופה. השארת הכספים עד לגיל הפרישה ומשיכתם כקצבה תזכה את החוסך בפטור מתשלום כל מס, הן פטור ממס רווחי הון והן קבלת קצבת זקנה פטורה ממס. לאור יתרונות התוכנית מוגבל סכום ההפקדה השנתי בקופת גמל להשקעה. בשנת 2022 סכום ההפקדה המרבי לאדם הוא 72,616.5 ₪.

דחיית ביצוע ההפקדה מן השנה הנוכחית לא תאפשר בשנה הבאה הפקדת סכומים מעבר לתקרה שנתית.

זו העת של בעלי הרישיון הפנסיוני לסייע לציבור הרחב לממש את הזכויות הטמונות בהטבות המס אותם ניתן לנצל לפני תום השנה.


פורסם לראשונה ב"פוליסה" ב- 5.12.2022


Comments


bottom of page