top of page

Acerca de

חיסכון פנסיוני

גמל, פנסיה, ביטוח מנהלים

מגוון מוצרים פנסיונים מוצעים לציבור הרחב, אשר בחלקם דומים, בחלקם שונים מאוד ובחלקם בוצעו שינויים לאורך השנים.

אנו פועלים להתאמת מוצרים ללקוח על פי הייחודיות של כל אחד.

קרן פנסיה היא תוכנית חיסכון פנסיונית, אחת מבין 3 תוכניות, לצד קופת גמל וביטוח מנהלים, המוצעות בישראל לשכיר ולעצמאי.

ביטוח מנהלים היא תוכנית פנסיונית, אחת מבין 3 תוכניות, לצד קרן פנסיה וקופת גמל המוצעות בישראל לשכיר ולעצמאי.

קופת גמל היא תוכנית פנסיונית, אחת מבין 3 תוכניות, לצד קרן פנסיה וביטוח מנהלים, המוצעות בישראל לשכיר ולעצמאי.

תוכנית חיסכון לטווח בינוני המיועדת לשכירים ולעצמאים, אשר מאפשרת לחסוך לכל מטרה.

bottom of page